agikpa [àgìkpá] n.
an adult male; a full-grown male:
ọ khian agikpa nẹ“He has become a full-grown person already.”
amwenbọ [áɱẽ̀bɔ́] n.
favourite wife.
amwẹn [àɱɛ̃̀] n.
1. female;
2. wife.
ẹwae [ɛ̀wàe] n.
1. family; sib (also ẹgbee; uniẹ);
2. empire:
ẹwae Edo“Benin empire”
.
ìbiẹ1 [ìbyɛ́] n.
the male youth in a household; also ibiẹguae.
ibiẹka [ìbìɛ́kà] n.
1. young children;
2. dependants (includes wives, children, wards and servants); pl. of both ọvbókhan and ọvbòkhan.
ibiẹkikhuo [ibìɛ́kíxuò] n.
(< ibieka-ikhuo) “female children”: girls (usually 7 ― 14 years of age); young ladies.
ibiekikpia [ìbìɛ́kíkpià] n.
(< ibieka-ikpia) “male children”: boys (usually 7 ― 14 years of age); young men.
ibiẹrrugha [ibɛ̀rrúɣà] n.
(< ibiẹ-rre ugha) “male youth that are in the chamber”: the young men in the service of the Ọba in the palace, such as retired emada (sceptre bearers); and the younger members of the Iwẹguae, Ibiwe and Iwebo societies.
igbama [ìg͡bàmã́] n.
an adult male, anywhere from about age 14 to about 21.
ighele [íɣèlè] n.
manhood age group from about 21 to 42 years. Initiation into this age group is usually marked by some ceremony.
ighibiẹrriẹ [ìɣíbyɛ̀ryɛ́] n.
the female servants of the palace harem.
iheni [ìhènì] n.
naming; name-giving (of a child).
ihiẹnhiẹn [íhyɛ̃̀hyɛ̃́] n.
great-grandchild; third generation of off-spring.
iroghae [ìɽòɣaè] n.
a male age-grade consisting of about 14 ― 21 year olds. They were responsible for various communal labour in villages such as helping in house-building, sweeping public places; and clearing farm plots. (cf. igbama).
isinmwin [ìsĩ́ɱĩ̀] n.
siblings born after one; one’s younger sibling or the equivalent:
Ozo ọre isinmwin mwẹn ukpogie eha“Ozo is my sibling born third after me.” or “Ozo is equivalent to someone born 3rd after me.”
ìwu2 [ìwù] n.
direct offspring; one’s children. (also ọmọ-iwu).
iye [íyé] n.
mother; iyiye: “mother’s mother”: maternal grandmother.
iye-nagbon [íyènág͡bɔ̃̀] idiom.
mistress; lover.
iye-nọkhua [íyènɔ́xwà] n.
grandmother.
iyerha [íyeřá] n.
(< iye-erha) “father’s mother”, paternal grandmother.
iyiye [íyíyé] n.
(< iye-iye) “mother’s mother”: maternal grandmother.
iyọmọ [íyɔ́mɔ̀] n.
1. a nursing mother;
2. any woman who has borne a child.
okhuò [òxwò] n.
1. woman;
2. wife:
Ẹ i mwẹn okhuo“He has no wife.”
;
3. female:
ọmọ-okhuo“female offspring: daughter.”
(pl. = ikhuo).
okhuohanmwẹn [òxwóhã̀ɱɛ̃̀] n.
(< okhuo-ohamnwẹn) a pregnant woman (also ẹkponiyẹkẹ/ẹkpoliyẹkẹ).
okhuọba [òxwɔ́bá] n.
(< okhuo-ọba) an adult female; a full-grown woman.
okpia [òk͡pyá] n.
1. man;
2. male:
ọmọ-okpia“male offspring: son”
(pl. = ikpia).
okpiokhuo [òkpyóxwò] n.
(< okpia-okhuo) “woman’s man”: a henpecked husband.
okpiọba [òkpyɔ́bá] n.
(< okpia ― ọba): an adult male; a full-grown man.
oloi [ólói] n.
a wife of the Oba (pl. = iloi).
orhiekoko [òřyèkòkó] n.
an adopted child:
Ẹ i mwẹn erha, ẹi mwẹn iye; orhiekoko nọ vbe owa na“She has no father, she has no mother; she is an adopted child in this house.”
orre [órè] n.
the young generation; the youth:
Orre ne a ghi miẹ na ya egbe ta ivbi-eghọẹn gbe“The youth that one encounters these days like to imitate foreigners excessively.”
orruaẹn [orw̃ãɛ̃] n.
any relative-in-law.
ovbi- [òʋì] n.
(pl. ivbi)
1. child of; offspring of (always occurs with a noun or pronoun as possessor):
ovbi Ozo“Ozo’s child”
;
ovbi-mwẹn“my child.”
;
2. the young or small of anything; also things generally small-sized:
obvi-ẹwe“a kid”
;
ovbi-aga“a small chair”; “^a small stool”
;
ovbi-erhan: “a small piece of stick, or a young plant”
;
ovbi-ẹho“a small voice, like that of a child”
etc.;
3. member of a group, society or social category:
ovbi-esuku: “a pupil of a school”
;
ovbi-Ẹdo“a native of Edo”
ovbi-esọsi“a Christian”
, etc.
ovbi-ẹrinmwin [òvyɛ́ɽ̃ĩ̀ɱĩ̀] n.;
(idiom)
1. the child of a deceased person who is being buried;
2. an infant; a young child.
ovbiọha [òvyɔ́hà] n.
bride.
owere [òwèɽé] n.
senior elder; a respected elderly person; ọdiọnwere ― most senior, by age, of the senior elders.
ọdafẹn [ɔ̀dàfɛ̃̀] n.
1. husband (usually occurs with noun or pronoun indicating whose husband it is)^:
Ọdafẹn mwẹn“My husband”
;
ọdafẹn ọnrẹn“her husband, etc.”
(also ọdọ).;
2. a man who is a head of household.
ọdọ [ɔ̀dɔ̀] n.
1. husband;
2. an address term for relatives of husband
Lahọ, ọdọ mwẹn, daeyi mẹ“Please, my husband’s relative, hold it for me.”
ọhá [ɔ̀há] n.
bride.
ọhae [ɔ̀háè] n.
1. bachelor;
2. widower.
ọmiwu [ɔ̀míwù] n.
direct off-spring, as opposed to eyẹ ― “grandchild.”
ọmobọ [ɔ̀móbɔ̀] n.
(< ọmo-obọ) “child of the arm”: infant.
ọmotọ [ɔ̀mótɔ̀] n.
(< ọmo-otọ): “child of the soil”: native, indigene.
ọmọ [ɔ̀mɔ̃́] n.
1. child; off-spring (pl. emọ):
Emọ eha ọ mwẹn“He has three sons”^
;
2. (of a plant or tree): fruit.
ọmọbe [ɔ̀mɔ̃̀bè] n.
problem child.
ọmọmọ [ɔ́mɔ̃́mɔ̃́] n.
baby; infant.
ọrue [ɔ̀ɽúè] n.
co-wife.
ọrriukhu [ɔ̀ryùxù] n.
(< ọ-rri-ukhu) heir; inheritor.
ọse [ɔ̀sè] n.
1. friend;
2. lover.
ọ̀tẹn2 [ɔ̀tɛ̃́] n.
1. general blood relative:
Ọtẹn ma khin“We are blood relatives”
;
2. sibling;
3. an address term for anybody one feels favourably disposed toward:
Ghe gui ọtẹn mwẹn“Don’t be offended please.”
ọvbokhan [ɔ̀ʋóxã̀] n.
1. child; a young person, hence ọvbokhonkhuo (< ọvbokhan-okhuo): girl; ọvbokhonkpia (< ọvbokhan ― okpia) “boy”;
2. servant, assistant;
3. (also with low tones: ọvbokhan ) “wife” ― always occurs with a possessive:
ọvbokhan mwẹn“my wife.”
ọvbokhunvbi [ɔ̀ʋóxũ̀ʋí] n.
a girl or young woman (in her mid to late teens).
ubiẹmwẹn [ùbyɛ́mɛ̃̀] n.
delivery; childbirth.
ukhù [ùxù] n.
inheritance (also arevbukhu).
umọbiẹ [úmɔ̃̀byɛ̀] n.
a woman who gives birth to many children; a very fertile woman.
umọbọ [ùmɔ̃̀bɔ̀] n.
1. a foster child;
2. any foster-relation (used with the term of the relative): umọberha ― “foster father.” umọbiye ― “foster mother”; etc.
uvbi [ùʋí] n.
1. a girl or woman of royal birth.;
2. a young woman: miss (also ọvbokhan-uvbi).