arria [àryá] num.
bound variant of uri (200) which occurs in multiples of 200: arriaigbe ― 2,000 (i.e. 200 x 10).
arriaisẹn [àryáísɛ̃̀] num.
one thousand. arriaisẹn-arriaisẹn ― “one million”.
eha [èhá] num.
three.
ehan [éhã̀] num.
six.
ekesọgban [ékésɔ́gbã̀] num.
25. Also isẹnyan-ugie.
ekesugie [èkésùgyé] num.
15.
ekigbesiyeha [èkígbésìyéhà] num.
50.
ekigbesiyenẹ [èkígbésìyénɛ̃̀] num.
70.
ekigbesiyisẹn [èkígbésìyísɛ̀] num.
90.
enẹ [ènɛ̃́] num.
four.
eneirrọvbugie [ènɛ́iɽɔ́ʋugyè] num.
sixteen (i.e. four-missing-from-twenty)., eneirrovbọgban ― “twenty-six”: (i.e. four-missing-from-thirty).
erẹnrẹn [èɽ̃ɛ̃̀ɽ̃ɛ̃́] num.
eight.
eva [èvá] num.
two.
igbe [ìg͡bé] num.
ten.
ihinrin [ìhĩ̀ɽ̃ĩ́] num.
nine.
ihinrọn [ìhĩ́ɽ̃ɔ̃̀] num.
seven.
ikiọkhọe [ìkyɔ́xɔè] num.
one hundred and forty.
isẹn [ìsɛ̃́] num.
five.
owo1 [òwó] num.
one (in counting).
owọrọ [òwɔ̀ɔ́ɽɔ̀] num.
eleven.
ọgban [ɔ́g͡bã̀] num.
thirty.
ọ́kpa [ɔ́k͡pá] num.
one; single:
ebe ọkpa“one book.”
ọkpan2 [ɔ́k͡pã́] num.
odd number.
ọkpayan-uri [ɔ́kpáỹãurì] num.
1. 201;
2. (idiomatic): innumerable.
ugie [ùgyé] num.
twenty.
uri [ùɽí] num.
two hundred.