00 ENG - 66 | EDO TEXTS.

inline01 AGH - a mu ne owaihia ; | a ke do mu ẹsin | ne ologotogo.
01 EDO - amunowaihia ; | ake͉domwe͉si | nologotogo.

inline02 ENG - and gave it to We all ; | they brought horse | for Quick runner.

inline03 AGH - Ugbẹn (?) a ghi do sẹ odẹ | ẹmila i sẹtin a khian. | Ologotogo
03 EDO - Ugbeni agi͉dosode | e͉milase͉tiaxia. | Ologotogo

inline04 ENG - When they go reach road | cow could not go. | Quick runner

inline05 AGH - vbe ẹsin a khian. | Ọre owaihia : | Ologotogo, | Ologotogo,
05 EDO - we͉sinaxia. | O͉lowa̽ihia : | Ologotogo, | Ologotogo,

inline06 ENG - and horse went on. | So We all called | Quick runner, | Quick runner,

inline07 AGH - Ologotogo | dia ke mwẹn ; | a gbe erha vbe iye uwẹ.
07 EDO - Ologotogo | dia̽xeme ; | agbirabiyuwe.

inline08 ENG - Quick runner, | wait for me ; | may they kill your father and mother.

inline09 AGH - Ologotogo na mudia ; | Owaihia ọ ke die sẹ evba ; ẹmila i sẹtin a khian ;
09 EDO - Ologotogonamudia ; | Owa̽ihia o͉ke͉diseva ; | e͉mila̽ise͉tiaxia ;

inline10 ENG - Quick runner stopped ; | We all got there ; | cow can't go,

inline11 AGH - wẹ dia ke mwẹn. | Ọre iran na gha khian | Ọ ma ghi (?) | Ologotogo
11 EDO - wedia̽xeme. | Oyanagaxia. | O͉magikwi | Ologotogo

inline12 ENG - you wait for me | So they went on. | Soon | Quick runner

inline13 AGH - vbe ẹsin | ọ sẹ owaihia lai | (?) ; | ọ ke wa tie :
13 EDO - we͉si | o͉sowa̽ihialai | odye͉ke ; | o͉kewa͉tie :

inline14 ENG - and horse | left We all behind | on road ; | he called :

inline15 AGH - Ologotogo, | dia ke mwẹn ; | a gbe erha vbe iye uwẹ.
15 EDO - Ologotogo, | dia̽xeme ; | agbi͉rabiyuwe.

inline16 ENG - Quick runner, | wait for me ; | may they kill your father and mother

inline17 AGH - Ọ ghi doo sẹ ukpẹ (?) | owaihia ne ọ doo gbe ẹmila ;
17 EDO - O͉gidose͉kpo͉rio | owa̽ihianodogbe͉mila ;

inline18 ENG - When he reached top of hill | "We all killed cow ;

inline19 AGH - ọ na fi ukpẹ áranmwẹn | ne ologotogo ; | Ologotogo
19 EDO - o͉nafiukpalame | nologotogo ; | Ologotogo

inline20 ENG - he gave tip of tongue | to Quick runner ; | Quick runner

inline21 AGH - rhie ukpẹ áranmwẹn ẹmila | otọ áranmwẹn ; | iran na ke (?) gha khian.
21 EDO - rhiukpalame͉mila | otǫtalame ; | inake͉dagaxia.

inline22 ENG - put tip of cow's tongue | under his tongue ; | they went on.

inline23 AGH - ọre wẹ owaihia | Ologotogo : | ọ gha sẹ ẹzẹ,
23 EDO - o͉lowa̽ihia | Ologotogo : | ogase͉ze,

inline24 ENG - So We all said | to Quick runner : | When we reach the river,

inline25 AGH - a gha khuẹ | a gha balọ amẹ | iyeke unu. | Ugbẹn nii
25 EDO - agaxwne | agabalame | iye͉gbunu. | Ugbeni

inline26 ENG - we wash ; | we go throw water | back in mouth. | When they

inline27 AGH - a ghi doo sẹ ẹzẹ | Owaihia | ne ologotogo. | a gha khuẹ ;
27 EDO - age͉dose͉ze | Qwa̽ihia | nologotogo. | agaxwe ;

inline28 ENG - reached river | We all | said to Quick runner ; | we wash ;

inline29 AGH - iran balọ amẹ iyeke unu.
29 EDO - inabalamiye͉gbunu.

inline30 ENG - they threw water back in mouth.

inline31 AGH - Iran ke doo khuẹ fo ; | iran ke doo kpaegbe ; | iran ke (?) ;
31 EDO - Inake͉doxwe͉fo ; | inake͉do͉kba̯igbe ; | inake͉doloke͉ze͉fo ;

inline32 ENG - They finished washing ; | they came out ; | they reached top of

inline33 ENG - hill ;

inline