00 ENG - 62 | EDO TEXTS.

inline01 AGH - ibiẹka (?) ọ kpa vbe owa. | Ọ na mu ẹre ; | ọ mu ya ekhae ;
01 EDO - i͉bie͉kale o͉kp̠awowa. | O͉namwere ; | o͉muie͉xai ;

inline02 ENG - boys came out. | They took it ; | they take powder ;

inline03 AGH - ekhae baa re ; | mu ofigbọn ; | ofigbọn baa re ; | ọ baa khian ya sẹ iso ;
03 EDO - e͉xa̯ibale ; | mufigmo͉ñ ; | ofigmo͉bale ; | o͉baxiayasiso ;

inline04 ENG - powder lighted ; | (they) took oil ; | oil lighted ; | flame went

inline05 ENG - reach sky ;

inline06 AGH - ọ sẹ iso, | iso guọghọe ; | ivbi ẹrinmwin | iran na de ; | a de ye otọ ;
06 EDO - o͉siso, | isogwo͉vo̯i ; | ivie͉limi | i͉nanade̽ ; | adeyotǫ ;

inline07 ENG - it reached sky | sky broke ; | sons of Elimi | came ; | came down

inline08 AGH - iran ghi sẹ otọ, | iran rhie ukhurhẹ ; | iran rhie ye otọ ;
08 EDO - i͉nagisotǫ , | i͉narhinxu͉re ; | inarheyotǫ ;

inline09 ENG - when they reached ground ; | they take uxure ; | put it for ground ;

inline10 AGH - Ẹzọmagmọ, | u gha mwẹẹn ọmọ, | u te ya wu ; | ne ọkpa rre ;
10 EDO - E͉zo͉magmo͉, | ugamo͉mǫ, | uteyawu ; | no͉kpare ;

inline11 ENG - Ezomagmo, | you get no son, | till you go die ; | another came ;

inline12 AGH - Ẹzọmagmọ | u gha mwẹẹn ọmọ ; | u te wu | Ẹzọmagmọ
12 EDO - E͉zo͉magmo | ugamo͉mǫ | utewu ; | E͉zo͉magmo͉

inline13 ENG - Ezomagmo | you don't get son | till you die ; | Ezomagmo

inline14 AGH - ọ wẹ irẹn họn : | Ẹzọmagmọ | ọ ma biẹ | ọ rhirhi ; | ọ ke wu.
14 EDO - o͉winehoi : | E͉zo͉magmo͉ | o͉mabie | oriri ; | o͉kwewu.

inline15 ENG - he said heard | Ezomagmo | had no child | at all ; | he died.

inline16 AGH - Evba na de.
16 EDO - Evanade͉.

inline17 ENG - There it falls.

inline18 ENG - XXV.

inline19 AGH - Ovbiogue (?) ; | amwẹn ogiso | Esago
19 EDO - Oviukwe̽sasa ; | amogiso | Esago

inline20 ENG - Poor woman was not well for skin ; | wife of Ogiso | Esago

inline21 AGH - vbe ọmada ; | iran na ghe rre evba | iran na wẹ hẹẹ ;
21 EDO - wo͉mada ; | i͉nanagareva | i͉nawęhé ;

inline22 ENG - and Omada ; | they live there | they say "all right

inline23 AGH - ọ mwẹẹn emwin rhọkpa ; | ighe ovbiugue | ọ mwẹẹn otọ ; | Ogiso na wẹ ẹre
23 EDO - o͉me͉miro͉kp̠a ; | i͉goviugwe | o͉moto̯i ; | Ogisonawe͉le

inline24 ENG - they have nothing ; | poor woman | had her land ; | Ogiso said to her

inline25 AGH - u i re ọmwan ; | iran na mu ẹre ne otọ ; | iran na wẹ :
25 EDO - u̽lo͉ma ; | i͉nanamie͉noto̯i ; | i͉nanawę̀ :

inline26 ENG - you are not a person ; | they took her land from her ; | they said ;

inline27 AGH - "m." | Ọ ghi zẹ kpẹẹ, | ọ na wẹ ogiso :
27 EDO - "m." | O͉gize͉kpę, | o͉nawogiso :

inline28 ENG - "m" [all right]. | When it went on, | she said to Ogiso :

inline29 AGH - vbe uwa na kha vberro ? | ọ na wẹ iren ne imẹ gha tuẹ uwẹ,
29 EDO - kwanaxave͉diohę ? | o͉nawineni͉megatwǫ,

inline30 ENG - why do you say so ? | she said to him let me go salute you,

inline31 AGH - ọ na wẹ hẹẹ ; | Ogiso na kpa ; | ọ rrie (?) uwu owa. | Asọn
31 EDO - o͉nawęhé ; | Ogisono͉kpa ; | o͉rioduwowa. | Aso͉ñ

inline32 ENG - he said "yes" ; | Ogiso got up ; | went inside house. | At night

inline