00 ENG - EDO TEXTS. | 56

inline01 AGH - Awa na wẹ ẹre họn ; | ọ na wẹ ; | Atalakpa vbe u ka biẹ ;
01 EDO - Awanawęlehone ; | o͉nawę̀ ; | Atalakpawokabie ;

inline02 ENG - Dog said I hear ; | she said ; | Leopard you bore first ;

inline03 AGH - uwẹ gbe ọkpa vbe uwẹ. | Atalakpa ke irẹn mu ọkpa | ọ gbe ;
03 EDO - uwegbo͉kp̠awowe. | Atalakpakeinumo͉kp̠a | o͉gbe̽ ;

inline04 ENG - kill one of your own. | Leopard took one | killed it ;

inline05 AGH - ọ na ya le uniẹ ; | atalaka zẹ obọ (?) gie àwa ;
05 EDO - o͉na̯ialunie ; | atalakpazo͉boli͉giawa ;

inline06 ENG - she went cook soup ; | leopard took a fore leg of it to the dog ;

inline07 AGH - àwa ke lalọ ; | ọ rhie (?) erhẹn ; | ẹdẹ ghi gbe,
07 EDO - awakelalo̯i ; | o͉rhialuęrhe ; | e͉degi͉gbe,

inline08 ENG - dog licked it ; | she put it in smoke of fire ; | at dawn,

inline09 AGH - àwa ne a rhie obọ atalakpa, | ọ na ya ofigbọn wuo ẹre, | ọ ke le ;
09 EDO - awanarhio͉batalakpa, | o͉na̯iofigmowe͉le, | o͉kile ;

inline10 ENG - dog took fore leg of leopard, | rubbed it with palm oil, | cooked it ;

inline11 AGH - ọ na rhie ẹre gie atalakpa. | Ẹdẹ ne ọ kẹẹ, | ẹdẹ ghi gbe ;
11 EDO - o͉narhie͉giatalakpa. | E͉denoke͉le, | e͉de͉gi͉gbe ;

inline12 ENG - took it go to leopard. | Next day | at daybreak ;

inline13 AGH - atalakpa gbe gbe ovbi ẹre ; | ọ viọ eso buu ọre gie àwa ;
13 EDO - atalakpagbe͉gbovie͉le ; | o͉vesubo͉legiawa ;

inline14 ENG - leopard killed another son ; | took it and gave it to dog ;

inline15 AGH - àwa (?) ; | ẹdẹ ghi gbe, | ọ ya le uniẹ, | ọ rhie eso gie atalakpa ;
15 EDO - awawe͉rhiehi ; | e͉de͉gi͉gbe, | o͉yalunie, | o͉rhiesogyatalakpa ;

inline16 ENG - dog put it away ; | at dawn, | she made soup, | gave some to leopard ;

inline17 AGH - atalakpa | ọ ke gbe ovbi ẹre fo ; | ọ (?) gie àwa ;
17 EDO - atalakpa | o͉ki͉gbovie͉le͉fo ; | o͉go͉zobo͉lo͉ze͉giawa ;

inline18 ENG - leopard | killed her sons finish ; | gave legs to dog ;

inline19 AGH - ne ọ zẹ gie nii | ọ ghi (?) ; | ẹdẹ ọ gbe | ọ gha ẹre rhie gie atalakpa.
19 EDO - no͉ze͉gieni | o͉gi͉rhiehi ; | edeo͉gbe | o͉ge͉ri͉giatalakpa.

inline20 ENG - what she gave to dog | she kept ; | at dawn | she gave it to leopard.

inline21 AGH - Ovbi atalakpa ghi fo ; | ọ ghi sẹ ẹdẹ ọkpa, | atalakpa
21 EDO - Oviatalakpagifo ; | o͉gisedo͉kpa, | atalakpa

inline22 ENG - Sons of leopard were all finished ; | it reached one day, | leopard

inline23 AGH - ọ na wẹ (?) ya tuẹ àwa. | ọ ghi sẹ onurho ; | ọ na họn àwa
23 EDO - o͉nawè͉la̯iyatuawa. | o͉gisuno͉rho͉le ; | o͉nahogawa

inline24 ENG - said she was going to visit dog. | When she reached gate ; | she heard dog

inline25 AGH - vbe ovbi ẹre ; | iran guan ; | ọ na wẹ àwa ma gbe ivbi ẹre.
25 EDO - wovie͉le ; | inagwa ; | o͉nawęawa magbivie͉le.

inline26 ENG - and her sons ; | they were talking ; | she said dog does not kill her sons.

inline27 AGH - Ọ na wẹ | ẹdẹ ne ọ gha rrie (?), | i gha do gbe ne ivbi ẹre re.
27 EDO - O͉nawę̀ | e͉deno͉gariehi, | igadogbe͉ni͉vie͉le͉le.

inline28 ENG - She said | day when she goes away, | I will come kill her sons eat.

inline29 AGH - Ọ ke do gba vbe akia eha | àwa ke khuẹ eto ; | ọ ghi khuẹ eto nẹ,
29 EDO - O͉ke͉dogbawakia | awakehe͉to ; | o͉ghi͉he͉tone͉,

inline30 AGH -
30 EDO -

inline31 ENG - It reached three months, | dog washed her hair ; | when she had washed

inline32 AGH - ọ na wẹ irẹn : | rẹn a gha rrie ugbo ; | ọ na wẹ ivbi ẹre na,
32 EDO - o͉nawine : | le͉lagariugbo ; | o͉nawivie͉lena,

inline33 ENG - she said : | she was going to farm ; | said all her pups ;

inline34 AGH - ẹre a gha fi ẹre owa ; | atalakpa gha gbe ne ẹre ;
34 EDO - e͉lagafieowa ; | atalakpagagbine͉le ;

inline35 ENG - if she leave them in the house, | leopard would kill them ;

inline