00 ENG - EDO TEXTS. | 53

inline01 ENG - XXI.

inline02 AGH - Ọgbugbo, | Ọduẹki ; | ne ọ mwẹẹn amwẹn ; | ne ọ mwẹẹn owa ; | iran na ghe rre evba ;
02 EDO - O͉gbugbo, | O͉doe͉ki ; | nǫmane ; | nǫmowa ; | i͉nanagareva ;

inline03 ENG - Farmer, | trader ; | husband ; | householder ; | they live there;

inline04 AGH - ohanmwẹn ọ ke gha gbe iran ; | ne ọ mwẹẹn owa | ọ wẹ ohanmwẹn gbe uwẹ ;
04 EDO - ohamo͉ke͉gagbina ; | no͉mowa | o͉wuhame͉gbuwe ;

inline05 ENG - hunger troubled them ; | householder | said hunger flogs you ;

inline06 AGH - ne ọgbugbo | ọ wẹ ohanmwẹn fi ; | ne ọduẹki | ọ wẹ ohanmwẹn gbe gbe ;
06 EDO - no͉gbugbo | o͉wuhame͉fi ; | no͉due͉ki | o͉wuhame͉gbugbe ;

inline07 ENG - farmer said | hunger plenty ; | trader | said hunger too much ;

inline08 AGH - ne ọ mwẹẹn okhuo | ọ wẹ ohanmwẹn gbe gbe ; | iran na wẹ ha :
08 EDO - no͉moxwo | o͉wuhame͉gbugbe ; | inanawęha :

inline09 ENG - husband | said hunger is too much ; | they said "ha" :

inline10 AGH - Vbe a gha rue ? | Ne ọ mwẹẹn ugbo | ọ wẹ irẹn mwẹẹn iyan | ọ wẹ irẹn ma mwẹẹn okhuo
10 EDO - Baga̽lue ? | No͉mogbo | o͉winemenya | owino͉mamoxwo

inline11 ENG - What can we do ? | Farmer | say here yams | says he has no woman

inline12 AGH - ne ọ gha le ema ; | ne ọ mwẹẹn amwẹn ọ na wẹ fi iyan rre | ọ na fi iyan rre ;
12 EDO - no͉galema ; | no͉mameonawe͉finyare | o͉nafinyare ;

inline13 ENG - who goes cook fufu ; | husband says "bring yams" | he brings yams ;

inline14 AGH - ọ ghi fi iyan rre ; | ọ na wẹ okhuo na | do le ema
14 EDO - o͉gi͉finyare ; | o͉nawoxwona | dolema

inline15 ENG - when he brings yams ; | he says to woman | cook fufu

inline16 AGH - ọ na wẹ hẹẹ ; | ọ ke mu akhe ; | ọ wẹ irẹn ọ ma mwẹẹn ofigbọn ;
16 EDO - o͉nawęhé ; | o͉ke͉me͉xe ; | o͉wino͉mameofi͉gmo͉n ;

inline17 ENG - she says "yes" | she puts pot on fire ; | she says she has no palm oil ;

inline18 AGH - ọ we irẹn ma mwẹẹn umwẹn ; | ọ we irẹn ma mwẹẹn ẹhiẹn ;
18 EDO - o͉wino͉mameume ; | o͉wino͉mamehie ;

inline19 ENG - she says she has no salt ; | she says she has no pepper ;

inline20 AGH - ọ na wẹ ne ọduẹki : | u (?) rhie ẹre ; | ọ na wẹ hẹẹ ; | ne ọdueki
20 EDO - o͉nawę̀ no͉due͉ki : | uwurhie͉re ; | o͉nawęhé ; | no͉due͉ki

inline21 ENG - she says to trader | "you pay don't bring ?" | he said "yes" | trader

inline22 AGH - ọ ke fi ọghe ẹre(?) ; | ọ na le ema ; | akhe ghi ga nẹ
22 EDO - o͉ke͉fioge ; | o͉nalema ; | axeke͉doga ; | axe͉gi͉gane

inline23 ENG - brings to her ; | she cooks fufu; | pot was done ; | when pot was done

inline24 AGH - ọ na wẹ | ne ọ mwẹẹn okhuo ; | do dunmwun ema ; | ọ na wẹ irẹn i dunmwun ;
24 EDO - o͉nawę̀ | no͉moxwo ; | dodumema ; | o͉nawinedumu ;

inline25 ENG - she said to | husband ; | come beat fufu ; | he said he would not beat

inline26 AGH - ọwẹe ; | do dunmwun ema ; | ne ọ ya iyan | ọ na wẹ
26 EDO - o͉wę̀ ; | dodumema ; | noya̯inia | o͉nawę̀

inline27 ENG - "farmer" ; | come beat fufu ; | "who gets yams" | he said

inline28 AGH - mẹ gha dunmwun ema | í dunmwun ; | ne ọ mwẹẹn owa | do dunmwun ;
28 EDO - mǫgadumema | i͉̽dumu ; | no͉mowa | dodumema ;

inline29 ENG - "I go beat fufu" | "I don't beat" ; | householder, | come beat fufu ;

inline30 AGH - í dunmwun ; | (?) owa mwẹn ; | ne u na le ema ;
30 EDO - i͉̽dumun ; | mo̯iniowame ; | nunalema ;

inline31 ENG - I don't beat ; | I get my house ; | where you cook fufu ;

inline32 AGH - u ghi nia(?) owa vboo ; | Ọduẹki | do dunmwun ema
32 EDO - ugi͉niawawo ; | Odue͉ki | dodumema

inline33 ENG - "if you get house (what then)" ? | Trader | come beat fufu ;

inline