00 ENG - 46 | EDO TEXTS.

inline01 AGH - a ghẹ ghee iyan ; | ẹ(?) gua ; | Osa ọ gua nẹ ẹdẹ (?) ;
01 EDO - age͉ginya ; | e͉gwa ; | Osa o͉gwane e͉dęke͉n ;

inline02 ENG - don't look at yams ; | plant (yams) ; | Osa planted yams on rest day ;

inline03 AGH - ọwẹe ọ na rrie ugbo ; | ọ na ya (?) iyan vbe otọ ;
03 EDO - o͉wę o͉nariugbo ; | o͉na̯iawinyawotǫ ;

inline04 ENG - farmer went to farm ; | he went took yams from ground ;

inline05 AGH - ọ na le ẹre ; | ọ na ke do dọlọ (?) ẹre | ọwẹe ọ na wẹ osalobua :
05 EDO - o͉nalę ; | o͉nakedo͉lowe͉le͉ | o͉wę o͉nawosalobwa :

inline06 ENG - he cooked them ; | he planted them back | farmer said to Osalobua :.

inline07 AGH - a i ghee iyan ; | ọ gha wo nẹ, | a gha ghee ẹre ;
07 EDO - aiginya ; | o͉gawone, | agage͉le͉ ;

inline08 ENG - let them not look yams ; | when they are strong, | we can look at it ;

inline09 AGH - ọ tie ẹre nẹ akia ihinrọn ; | iyan Osalobua | ọ ma zọọ ;
09 EDO - o͉tie͉le͉ne nakiahino ; | iny Osalobwa | o͉mazǫ ;

inline10 ENG - he said in seven moons ; | Osa's yams | did not grow ;

inline11 AGH - ọ na ghee ẹre : | iyan kẹkẹ ; | Osalobua na wẹ ọwẹe | iyan iran(?) ọ kẹkẹ ;
11 EDO - o͉nagęle : | inyoke͉ke ; | Osalobwa nawǫwę | inyino͉ke͉ke ;

inline12 ENG - he looked them : | yam, rotten ; | Osa said to farmer | the yams rotten ;

inline13 AGH - ọwẹe | ọ wẹ ọ maa | u khare : | wẹ ọmobọ ghẹ rre | ugbo ;
13 EDO - ǫwę | o͉wo͉ma | uxale : | wo͉mobogęre | ugbo ;

inline14 ENG - farmer | all right | you said : | don't bring small child | to farm ;

inline15 AGH - u khare : | ọmobọ ghe rre, | a gbe ne utu ; | ọre ọ na guan
15 EDO - uxale : | o͉mobǫgare, | agbe͉̽nutu ; | o͉li e͉na͉gwa

inline16 ENG - you said : | if small child came, | we kill it for utu ; | so he said

inline17 AGH - ne ọ ghee iyan, | iyan te wo ; | utu a gha gbe na ;
17 EDO - nǫginya, | inyate͉wǫ ; | utua͉gagbe͉na ;

inline18 ENG - who looks yams, | till yams strong ; | we kill him for utu ;

inline19 AGH - ọwẹe na fi ikhimwi(?) ; | mu (?) ye otọ ; | Osalobue
19 EDO - ǫwęnafiximi ; | moba̯iyotǫ ; | Osalobwa

inline20 ENG - the farmer [went to] cut iximi ; | he put it for ground ; | Osa

inline21 AGH - larre, | rẹn ho | ne irẹn gbe ọre (?) utu ; | Osalobua na wẹ hẹẹ` ;
21 EDO - lare, | lęho | ninegboe͉lutu ; | Osalobwa nawęhę ;

inline22 ENG - come, | he wants | to kill him for utu ; | Osalobua said "no" ;

inline23 AGH - Khian mu ; | a ya tae ne ev+bo ; | ọre iran na . a rrie owa ; | iran ghi sẹ owa
23 EDO - Xiamu ; | a̯iyataine͉wo ; | o͉linana . ariowa ; | i͉nagisowa

inline24 ENG - go on ; | go tell the country ; | so they went home ; | when they got

inline25 ENG - home,

inline26 AGH - iran tie iko, | ẹvbo ke rre, | Osalobua | ọ na tama ẹvbo
26 EDO - i͉natiko, | e͉woke͉re, | Osalobwa | o͉natame͉wo

inline27 ENG - they called meeting, | country came, | Osalubua | said tell country

inline28 AGH - iyan ẹre ma zọọ ; | ọre irẹn (?) ghee ẹre | ọwẹe ọ ke guan ; Osalobue
28 EDO - inyalemazǫ ; | o͉line͉lagęle | ǫwę o͉ke͉gwa ; | Osalobwa

inline29 ENG - his yams did not grow ; | so he looked it | farmer spoke ; | Osalobua

inline30 AGH - ọ khamaa | ọmobọ ghe rrie ugbo | (?) gbe ne utu ;
30 EDO - o͉xamino | o͉mobǫgariugbo | ne͉gbęnutu ;

inline31 ENG - said to him | if they bring small child for farm | let him kill it for utu ;

inline32 AGH - ọ (?) ne a khamaa osa ; | a gha ghee iyan | (?) gbe ne utu ;
32 EDO - o͉nine͉naxamoisa ; | agaginya | ne͉gbęnutu ;

inline33 ENG - so he said : tell Osa ; | if we look yams | let us be killed for utu ;

inline34 AGH - r+en ghi de ; | Osa ghee iyan ; | ọre irẹn na fi ikhimwin(?) |
34 EDO - le͉gide ; | Osaginya ; | o̯iyenafiximi | o͉narhiebá ;

inline35 ENG - he came ; | Osa looked yams ; | so he cut iximi | he put it upright ;

inline