00 ENG - EDO TEXTS. | 45

inline01 AGH - ẹdẹ ghi gbe | Erhumohi ọ tota ; | ọ ma rri emwin | ahianmwẹn ọ na rrie ugbo
01 EDO - e͉de͉gi͉gbe | E͉rhumoyio͉tota ; | o͉marii͉mi | ahiame o͉nariugbo

inline02 ENG - at dawn | Erhumoyi sat down ; | got no chop | bird went to farm

inline03 AGH - ọ ghi sẹ ugbo ọ na rri ẹhiẹn ; | ọ na die owa | ẹdẹ ghi gbe
03 EDO - oisugbo o͉nariehie͉ ; | o͉nadiowa | e͉de͉gi͉gbe

inline04 ENG - when he got to farm he ate pepper ; | he went home | at dawn

inline05 AGH - ọ ke rii ẹhiẹn ; | ẹdẹgbedẹgbe | ẹdẹhinrọn | ọ ke rri ẹhiẹn ;
05 EDO - o͉kweriehie͉ ; | e͉de͉gbe͉de͉gbe͉ | e͉dehino | o͉kwe͉riehie͉ ;

inline06 ENG - he ate pepper ; | every day | seven days | he ate pepper ;

inline07 AGH - ọ ma wu. | Erhumohi | ohan mu ọre gbe ; | ọ ke wu, | ọ kẹkẹ
07 EDO - o͉mawu. | E͉rhumoyi | ohamǫgbe͉ ; | o͉kewu, | o͉ke͉ke

inline08 ENG - he did not die. | Erhumoyi | was hungry ; | he died, | he rotted

inline09 AGH - vbe uhe ; | ahianmwẹn | ọ na kpa | ọ na . a khian | ọ ghi sẹ evba
09 EDO - wuhe ; | ahiame | o͉nakba | o͉na . axia | o͉giseva

inline10 ENG - in his rump ; | bird | got up | went | when he got there

inline11 AGH - Erhumohi wu | ọ na ghee ẹre ; | ọ kẹkẹ ; | ọ na giẹ ;
11 EDO - Erhumoyiwu | o͉nagęle ; | o͉ke͉ke ; | o͉nagye ;

inline12 ENG - Edmmoyi was dead | he looked at him ; | he was rotten ; | he laughed ;

inline13 AGH - ọ na wẹ erhumohi | ẹ re okpia | ọ na rrie owa ;
13 EDO - o͉nawe͉rhumoyi | e͉̽lokwia | o͉nariowa ;

inline14 ENG - he said to Erhumoyi | he was not a man | he went home ;

inline15 AGH - ọ ghi sẹ owa | ọ na tie iko ; | evbo ke rre | ọ na tama iran
15 EDO - o͉gisowa | o͉natiko ; | ewokere | o͉natamina

inline16 ENG - when he got home, | he called meeting ; | town came ; | he told them

inline17 AGH - erhumohi wu ; | iran na nọ ẹre ; | vbọ gbe ?"
17 EDO - e͉rhumoyiwu ; | i͉nanano͉le ; | bo͉gbę ?"

inline18 ENG - Erhumoyi was dead ; | they asked him ; | "Who killed him ?"

inline19 AGH - ọ wẹ ọ ma rri evbare, | erriọ ọ na wu ; | iran na nọ (?) : | nẹ vbo ?
19 EDO - o͉wo͉marie͉vole, | e͉rio͉nawu ; | i͉nanano͉le : | ne͉wo ?

inline20 ENG - he said he ate no chop, | so he died ; | they asked : | "Where is he ?"

inline21 AGH - ọ wẹ ọ kẹkẹ ; | iran na tiihẹn nẹ ; | ke ẹdẹ ọ gha | erhumohi
21 EDO - o͉wǫke͉ke ; | i͉nanatihęnę ; | ke͉dogade | e͉rhumoyi

inline22 ENG - he said "rotten" ; | they abused him ; | from that day on | Erhumoyi

inline23 ENG - e+le+, | axwe | o+ke+ke.

inline24 AGH - ẹrẹ, | akhuẹ | ọ kẹkẹ.
24 EDO - if he dies to-day, | tomorrow | is rotten.

inline25 ENG - XVIII.

inline26 AGH - Oisa, ugo, ọwẹe ; | Osa wẹ ; | ugbo na, | (?) ugbo na,
26 EDO - Oisa, ugbo, ǫwé͉ ; | Osawe͉ ; | ugbona, | ate͉gbugbona,

inline27 ENG - Osa, farm, farmer ; | Osa said ; | the farm, | till I finish this farm,

inline28 AGH - a ghẹ gui; | ne ọmọmọ, | ghẹ rhie ovbi ẹre rre ;
28 EDO - age͉gwi ; | no͉mo͉mo͉, | gęrhiovie͉lere ;

inline29 ENG - don't make palaver ; | who gets a child, | don't bring his son ;

inline30 AGH - ọwẹe ọ wẹ ne hoi ; | ọ na wẹ Osalobua | wa ghẹ rhie ọmobọ rre ;
30 EDO - o͉we͉o͉wunęhoi ; | o͉naw Osalobwa | wagarhoimobo͉re ;

inline31 ENG - farmer said he heard ; | he said to Osa | don't bring small

inline32 ENG - children :

inline