00 ENG - EDO TEXTS. | 41

inline01 AGH - ne ọ miẹ(?) amwẹn ; | ọ na dọ nọ ọre ; | ẹfe ọghe erha ;
01 EDO - no͉mie͉lame ; | o͉nadonǫǫle ; | e͉feyo͉gihrai ;

inline02 ENG - who owned wife ; | he came and asked him ; | property of his father ;

inline03 AGH - ẹfe ọghe iye ; | ọ ke ya khare(?) ;
03 EDO - efeo͉giye ; | o͉kweya͉xale ;

inline04 ENG - property of his mother ; | he took it and settled palaver ;

inline05 AGH - ẹ ghi miẹ evbare | (?) re ; | ẹ miẹ ukpọn | ya hiengbe ;
05 EDO - e͉gimie͉wale | i͉le͉ ; | e͉miukmo͉ñ | yahie͉gbe ;

inline06 ENG - he did not see food | to eat ; | he did not see cloth | to cover body ;

inline07 AGH - ọ na gha viẹ ; | ọ na rhie opia | ọ na . a rrie oha. | Ọ ghi sẹ oha
07 EDO - o͉nagavie͉ ; | o͉narhiopia | o͉na . arioha. | O͉gisoha

inline08 ENG - he cried ; | he took cutlass | went to bush. | When he got to bush

inline09 AGH - ọ fian irri, | ọ (?) ẹre, | odukhunmwun ; | ọ na hiin ẹre
09 EDO - o͉firi, | o͉de͉le͉, | o͉du̽xumu ; | o͉nahie͉le

inline10 ENG - he cut rope, | he tied it, | up above ; | he climbed it

inline11 AGH - ọ na wẹ ne (?) wu ; | ọ rhie ye urhu,
11 EDO - o͉winelawu ; | o͉rhieyurhu ; | o͉gotǫ,

inline12 ENG - he said he wanted to die ; | put it round neck ; | he looked at ground,

inline13 AGH - ọ ya ghee osalobua ; | Osalobua na wẹ : | te u rre ; | vbọ ru uwẹ ;
13 EDO - o͉iyagosalobwa ; | Osalobwanawę̀ : | ture ; | wolue͉ ;

inline14 ENG - he looked at Osa ; | Osalobna said : | come down ; | what are you

inline15 ENG - doing ?"

inline16 AGH - I mwẹẹn emwin | kẹtin, | ọ gha mwẹẹn emwin. | Osalobua | ọ na giẹ erhan,
16 EDO - Ie͉me͉mi | ke͉ti, | o͉game͉mi. | Osalobwa | o͉nagierha,

inline17 ENG - "He had nothing" | "stop, | he gets things." | Osalobua | cut wood,

inline18 AGH - ihinrọn, | khere, | khere, | ọ na viọ nẹ | ọ na wẹ ẹre ;
18 EDO - ihino, | xi͉re, | xi͉re, | o͉navio͉ne | o͉nawęle͉ ;

inline19 ENG - seven, | small, | small, | he gave to him | he said to him ;

inline20 AGH - emwin ne u dẹghe ; | ọ gha re ofẹn | ọ fi gie(?), | ọ gha re ọtan
20 EDO - e͉minude͉ge ; | o͉galofe | o͉fi͉gye, | o͉galo͉tan

inline21 ENG - thing you look ; | it will be rat | when he shoots, | it will be squirrel

inline22 AGH - ọ fi gie(?) | ọ na wẹ hẹẹn; | ọ na gha die ; | ọ khian ekherhe ;
22 EDO - o͉fi͉gye | o͉nawęhé ; | o͉nagadie ; | o͉xie͉xire ;

inline23 ENG - when he shoots | he said "all right" ; | he went ; | he went a little

inline24 ENG - way

inline25 AGH - ya ghee ofẹn ; | ọ fi gie(?) | ọ ma (?) ; | ọ na . a khian
25 EDO - yagofe ; | o͉fi͉gye | o͉mavale ; | o͉na . axia

inline26 ENG - and saw a rat ; | when he shot | he didn't hit ; | he went on

inline27 AGH - ya ghee ọtan ; | ọ rhie ọkpa vbe ọ ; | ọ fi gie ; | ọ ma vale(?) ;
27 EDO - yagotin ; | o͉rhio͉kp̠awo ; | o͉fi͉gye ; | o͉mavale ;

inline28 ENG - and saw squirrel ; | he toke one ; | when he shot ; | he missed ;

inline29 AGH - ọ na . a khian; | ọ khian ekherhe ; | ọ ya ghee ọfiontọ ;
29 EDO - o͉na . axia ; | o͉xie͉xire ; | oiyagofioto ;

inline30 ENG - he went on ; | he went small small ; | and saw bush rat ;

inline31 AGH - ọ fi gie(?), | ọ ma vale(?) ; | ọ ke kẹẹ erhan enẹ | vbe obọ ẹre ;
31 EDO - o͉fi͉gye, | o͉mavale ; | o͉kwikerhene | wobo͉li ;

inline32 ENG - when he shot, | he missed ; | there remained four sticks | in his hand ;

inline33 AGH - ọ na gha khian ; | ọ khian ekherhe ; | ọ ya ghee erhan ọkpa ;
33 EDO - o͉nagaxia ; | o͉xie͉xire ; | oiyagero͉kp̠a ;

inline34 ENG - he went on ; | he went small small ; | and looked at one tree ;

inline