00 ENG - EDO TEXTS. | 35

inline01 AGH - u ke irẹn nọ | vbe irẹn gha rri ọghọ ẹre | eve na wẹ | (?);
01 EDO - ukeineno | milagario͉go̯i | evenawę̀ | lolue;

inline02 ENG - "you ask him" | when he ate his own | Eve said | he didn't mind him ;

inline03 AGH - ọ ke mu ọtan ; | ọ na gha rrie owa | ọ ghi sẹ owa | ọ tọn ọre,
03 EDO - o͉ke͉mo͉tiñ ; | o͉nagariowa | o͉gisowa | o͉to̽i,

inline04 ENG - he took squirrel ; he went home | when he got home | he roasted it,

inline05 AGH - ọ ke gha rri ọre ; | eve na wẹ fian ne(?); | ọ na wẹ ẹ rrọr+ ;
05 EDO - o͉ke͉gario̯i ; | evenawe͉fiane; | o͉nawe͉rǫ ;

inline06 ENG - he ate it ; | Eve said : cut for me ; | he said there's no more ;

inline07 AGH - (?) eve ya gbe oha ; | (?) ; | rẹn ghi gbe ;
07 EDO - leveyagbeboha ; | uwolai ; | le͉gi͉gbe ;

inline08 ENG - he said to Eve, go, kill in bush ; | "you don't go" ; | when he killed ;

inline09 AGH - ebaan | u wẹ nẹ fian uwẹ | ẹdẹ ghi gbe | ọ na mu uhanbọ ;
09 EDO - eba | uwunefiaṅwe | adevi͉gbe | o͉namuhabǫ ;

inline10 ENG - "now" | you said, "cut for you", | at daybreak | he took bow ;

inline11 AGH - eve miẹ, | ya gbe ọ | te a rrie | eve na wẹ hẹẹ | eve na mu uhanbọ
11 EDO - e͉vemie, | yagbo | tari | evenawe͉hé | evenamuhabǫ

inline12 ENG - Eve, take | go, kill it, | come back ; Eve said all right | Eve took bow

inline13 ENG - eveture bie+kale ; | evena . arioha; | evegisoha,

inline14 ENG - Eve came down from his penis ; | Eve went to bush ; | when Eve got to bush,

inline15 AGH - ya ghee uzo | eve sai | uzo lẹẹ ; | ọ rrie ;
15 EDO - yaguzo | evesai | uzole͉le ; | o͉rie ;

inline16 ENG - he went and saw uzo | Eve shot | uzo ran ; | he went ;

inline17 AGH - even na rhie obọ ye unu; | ọ na tu ; | ọ na . a die owa ;
17 EDO - evenariubo̯iyunu; | o͉natu ; | o͉na . adiowa ;

inline18 ENG - Eve put hand to mouth ; | he shouted ; | he went home ;

inline19 AGH - ọ ghi sẹ owa | ọ tama okpia ni ; | ọ na gha tiihẹn eve | ẹdẹ ghi gbe
19 EDO - o͉gisowa | o͉tamokwiani ; | o͉nagatiheve | e͉de͉gi͉gbe

inline20 ENG - when he got home | he told man ; | man cursed Eve | at daybreak

inline21 AGH - ọ na (?) uhanbọ ọmọ | ọ na wẹ eve khian mu | ẹdẹrriọ ;
21 EDO - o͉naktuhabo͉mo | o͉nawevexiamu | e͉de͉riǫ ;

inline22 ENG - man took bow | he said to Eve he was going | same day ;

inline23 AGH - eve la ekia nẹ ; | ya mu | ne a ya ru ọbafi ; | ọ na . a khian
23 EDO - evelaikiane ; | iamu | na̯ialuo͉bafi ; | o͉na . axia

inline24 ENG - Eve went to penis : | go take | let us go hunting ; | he went

inline25 AGH - iran ghi sẹ evba; | ọ ya gbe ọtan ; | ọ ke sai | ọ na ya mu;
25 EDO - i͉nagiseva; | o̯iyagbo͉tañ ; | a͉kue͉sai | o͉na̯iamu;

inline26 ENG - when they got there ; | he killed squirrel ; | he shot it | he went take it ;

inline27 AGH - mu fi ẹkpo ; | ọ ghi zẹ khian, | ọ ya ghee ahianmwẹn | ọ na sai
27 EDO - mufie͉kbo ; | o͉gize͉xia, | o̯iagaxiame | o͉nasai

inline28 ENG - he put it for bag ; | as he went, | he went look bird | he shot

inline29 AGH - ọ ke ya mu | ọ mu fi ẹkpo | ọ na . a khian | ọ ya ghee ọtan
29 EDO - o͉kweyamu | o͉mufie͉kbo | o͉na . axia | o̯iyago͉tañ

inline30 ENG - he went take it | put it in bag, | he went | saw squirreI

inline31 AGH - ọtan hiin erhan | ọ na fie(?) | ọ sai | ghi ne erhan
31 EDO - o͉tañhierha | o͉nafié | o͉sa̯i | ginehra

inline32 ENG - squirrel climbed tree ; | he let fly | he shot | when he was the tree

inline33 AGH - ọtan na gbinna | ọ na wẹ eve | u kpalọ gbe | vbe ekia na ne ọ,
33 EDO - o͉tañagbina | o͉naweve | ukpalo͉gbe | bekino,

inline34 ENG - squirrel struggled ; | he said to Eve | you too big | for his penis,

inline35 ENG - D 2

inline