00 ENG - 34 | EDO TEXTS.

inline01 AGH - ọ ghi la owa | ọ na wẹ | i ku ; | ọ na gha hamwan ;
01 EDO - o͉gilawa | o͉nawę̀ | iku ; | o͉nagahame ;

inline02 ENG - when he was in the house | she said | I played ; | she became pregnant ;

inline03 AGH - ọ ghi hamwan | ọ ke do biẹ | okpia ;
03 EDO - o͉gehame | o͉ke͉dobie, | okwia ;

inline04 ENG - when she became pregnant | she bore a child, | male ;

inline05 AGH - ọ ke khin ọvbokhan amwẹn ; | ọni ọre amwẹn ne ọ rọnmwẹn
05 EDO - o͉kwe͉xi mawoxamia ; | o͉nilolamenolome

inline06 ENG - she became the boy's wife ; | this is the wife that he married

inline07 AGH - vbe agbọn na.
07 EDO - wagmo͉ña.

inline08 ENG - for this world.

inline09 ENG - X.

inline10 AGH - Okpia ọkpa, | ovbiogue nọ, | ọ ke (?) eve ;
10 EDO - Okwio͉kp̠a, | oviu̽gweno͉, | o͉kwedeve ;

inline11 ENG - Man one, | poor man, | had Eve (big scrotum) ;

inline12 AGH - ọ ma miẹ ne ọ gbe ẹre | ọ na ya rinmwian ọbo
12 EDO - oma̽mieno͉gbe͉le | o͉na̯iyalimio͉bo

inline13 ENG - he saw no one to kill it for him | he went to beg doctor

inline14 AGH - ne ọ gbe ẹre eve ; | ọ wẹ ne ọ mu (?) ;
14 EDO - no͉gbe͉leve ; | o͉weno͉mugiame͉re ;

inline15 ENG - let him [to] kill his Eve ; | he said bring five shillings cowries ;

inline16 AGH - ọ wẹ (?) mwẹẹn ; | ọbo na wẹ gha die ; | ọ na gha viẹ, | ọ na gha rrie,
16 EDO - ǫwinęme͉ ; | o͉bonawęgadie ; | o͉nagavie̽, | o͉nagarie,

inline17 ENG - he said he had not got it ; | doctor said "go" ; | he cried, | he went,

inline18 AGH - ọ ghi sẹ owa | ọ na ka(?) uhanbọ | ọ na ka(?) ifẹnmwẹn | uri ;
18 EDO - o͉gisowa | o͉nakuhabǫ | o͉naka̯ife͉me | uli ;

inline19 ENG - when he got home | he took bow, | he took arrows | two hundred ;

inline20 AGH - ọ na (?) ọre ; | ọ na . a rrie oha | ọ ghi sẹ oha
20 EDO - o͉nakwoli ; | o͉na . arioha | o͉gisoha

inline21 ENG - he feathered them ; | he went to bush ; | when he got to bush ;

inline22 AGH - ọ ghee ofẹn ; | ọ na sai ; | ọ na mu | ọ na gha die owa
22 EDO - o͉gofe͉ ; | o͉nasái ; | o͉namu | o͉nagadiowa

inline23 AGH -
23 EDO -

inline24 ENG - he saw a rat ; | he shot it ; | he took it | he went home

inline25 AGH - ọ ghi sẹ owa ; | ọ do tọn ọre ; | ọ ke a (?) ọre ; | eve wẹ fian ne ;
25 EDO - o͉gisowa ; | o͉doto̯i ; | o͉keadio̯i ; | evewe͉fiane ;

inline26 ENG - when he got home ; | he roasted it | he ate it ; | Eve said cut for him ;

inline27 AGH - ọ na wẹ eve ; | rẹn gha fian ne uwẹ | u gha kpa vbe ekia ọre ?
27 EDO - o͉naweve ; | le͉gafiaṅwe | ugakpa bekilo ?

inline28 ENG - he said to Eve ; | if he cut for you | you come down from his penis ?

inline29 AGH - eve na wẹ hẹẹ ; | ọ na wẹ eve | (?) fian ne uwẹ ; | ẹdẹ ghi gbe
29 EDO - evenawęhe ; | o͉naweve | ne͉fiaṅwe ; | adevi͉gbe

inline30 ENG - Eve said no ; | he said to Eve : | I don't cut for you ; | at daybreak

inline31 AGH - ọ na gha rrie oha ; | ọ ghi sẹ oha; | ọ gbe ọtan ;
31 EDO - o͉nagarioha ; | o͉gisoha; | o͉gbo͉tañ ;

inline32 ENG - he went to bush ; | when he got to bush ; | he killed squirrel ;

inline33 AGH - ọ na wẹ eve, | mu uhanbọ | mu ya gbe | ọ na wẹ hẹẹ | ọ na wẹ
33 EDO - o͉naweve, | miuhabǫ | muyagbe | o͉nawęhę | o͉nawę̀

inline34 ENG - he mid to Eve, | take bow | take, kill | he said "no" | he said

inline