00 ENG - 24. | EDO TEXTS.

inline01 AGH - erhan nọkhua ke de ; | Imariemanẹkhamẹde ọ ke rhie a re.
01 EDO - erano͉xwake͉dé͉ ; | I͉mariemane͉xame͉de o͉kwerhierale.

inline02 ENG - big tree fell ; | Imariemanexamede took, picked tree up, ate it.

inline03 AGH - Imaluhehẹkhamẹde | ọ ke viọ ibiẹka ikhuo, | ọ na rhie ọkpa vbe ọ
03 EDO - I͉maluhene͉xame͉de | o͉kwevibie͉kixwo, | o͉narhio͉kp̠awo͉

inline04 ENG - Imaluhenexamede | took the girls, | took one of them

inline05 AGH - ọ ke rhie gbe otọ, | ọ na hoo ẹre; | ọ ke wu | ọ ke werriẹ ọkpa ;
05 EDO - o͉kerhie͉gbotǫ, | o͉nahue͉le; | o͉kwewu | o͉kewerio͉kp̠a ;

inline06 ENG - put her on ground, | he had her ; | she died ; | he took one again ;

inline07 AGH - ọ ke werriẹ(?) hoo ẹre, | ọ ke wu ; | ọ ke werriẹ(?) hoo uri ;
07 EDO - o͉kewehue͉le, | o͉kwewu ; | o͉kwehuli ;

inline08 ENG - he took her and had her, | she died ; | he took two hundred ;

inline09 AGH - ehia ke wulo ; | Ogiso na tu; | ọ na wẹ ibiẹka dan | iran khin ;
09 EDO - e̽hiakewulo ; | Ogisonatu; | o͉nawe͉bie͉kada | i͉naxi ;

inline10 ENG - all died ; | Ogiso shouted ; | he said, boys bad | these are;

inline11 AGH - Imariemanẹkhamẹde | ọ ke (?) ema | ọ ke diẹ(?) fo ke ọkpan ke uwawa
11 EDO - I͉mariemane͉xame͉de | o͉kwe͉kobo̯iyema | o͉kwedie͉fo ko͉kmakuwawa

inline12 ENG - Imariemanexamede | took fufu ; | he ate finish, plate and pot

inline13 ENG - together

inline14 AGH - ọ ke diẹ(?) fo ; | Imavenẹkhamẹde | ọ ke viọ ibiẹka ni | ọ na rhie ọkpa vbe ọ;
14 EDO - o͉kwedie͉fo ; | I͉mavene͉xame͉de | o͉kwevibie͉kani | o͉narhieo͉kp̠awo͉;

inline15 ENG - he ate it all ; | Imavenexamede | took boys those, | he took one of

inline16 ENG - them ;

inline17 AGH - ọ gu(?) evẹn ; | ọ ke mu rẹn gbe otọ | ọ ke wu ;
17 EDO - o͉gwe͉ve ; | o͉kemwe͉gbotǫ | o͉kwewu ;

inline18 AGH -
18 EDO -

inline19 ENG - he took and wrestled ; | he put him down then | he died ;

inline20 AGH - ọ ke mu ehia ; | ehia ke wulo ; | iye nọme(?) ọ kẹrre(?) ; ọ na wẹ
20 EDO - o͉kwe͉ma̽ihia ; | e̽hiake͉wulo ; | iyeno͉me o͉kerę ; | o͉nawę̀

inline21 ENG - he took all ; | they all died ; | an old woman went then ; | she said

inline22 AGH - Imaluhenẹkhamẹde | do (?) ; | iye nọme(?) ke lovbiẹ ;
22 EDO - Imaluhene͉xame͉de | doluhe ; | iyeno͉me͉ke͉lovie ;

inline23 ENG - Imaluhenexamede | come, have me ; | old woman lay down ;

inline24 AGH - Imaluhenẹkhamẹde | ọ na de yan ẹre ; | ọ na hoo ẹre ;
24 EDO - Imaluhena͉xame͉de | o͉nade͉nyale ; | o͉nahue͉le ;

inline25 ENG - Imaluhenexamede | fell on the top of her ; | he had her ;

inline26 AGH - ọ ghi zẹ hoo ẹre | ekia ke sẹ ukhọn | ọ na ye gha hoo ẹre
26 EDO - o͉gizehue͉le | ekiake͉so͉luxo͉n | o͉na̯iegahue͉le

inline27 ENG - when he kept on copulating | his penis reached navel | he had her ;

inline28 AGH - ekia ke sẹ ẹho | ọ na ye gha hoo ẹre | ekia ke ladian vbe unu ;
28 EDO - e͉kiake͉so͉leho | o͉na̯iyegahue͉le | e͉kiake͉ladiawunu ;

inline29 ENG - penis reached throat | he had her ; | penis came in mouth ;

inline30 AGH - Osalobua ke ladian | ọ na nẹna(?) : | vbọ khin ? | ọ na wẹ :
30 EDO - Osalobwa ke͉la̽dia | o͉nanęna : | bǫ`xi ? | o͉nawę̀ :

inline31 ENG - Osalobua came | he asked them : | what is it ? | he said :

inline32 AGH - Imaluhenẹkhamẹde | ilọ(?) hoo iye nọme(?) ;
32 EDO - Imaluhene͉xame͉de | ilǫhuiyeno͉me ;

inline33 ENG - Imaluhenexamede | is having connection with old woman ;

inline34 AGH - Osalobua ọ na sie eki (?) uhe ẹre ; | Osalobua ne rhie opia ;
34 EDO - Osalobwao͉nasie e͉kiaihiuhere ; | Osalobwo͉narhiopia ;

inline35 ENG - Osalobua pulled penis from vulva out ; | Osalobua took cutlass ;

inline