00 ENG - 16 | EDO TEXTS.

inline01 AGH - ya mu | one | gu mwẹn ; | ọ na gha khian ; | ọ ke khuọn ọka,
01 EDO - yamu | one | gume ; | o͉nagaxia ; | o͉kexwoka,

inline02 ENG - go bring | crocodile | to me ; | he went ; | he picked corn,

inline03 AGH - ọ ke mu, | iku (iyan) | iyan ; | ọ ke rhie ema, | (?) uwọnmwẹn ;
03 EDO - o͉ke͉mu, | iku (inya) | inya ; | o͉ke͉rhiema, | wumwome ;

inline04 ENG - he took it, | yam shavings, | yams; | he took fufu, | he took soup ;

inline05 AGH - ọ ke mu ema gha khian ; | ọ na sẹ ẹzẹ, | ọ na do miẹ
05 EDO - o͉ke͉mumagaxia ; | o͉nase͉ze, | o͉nadomie

inline06 ENG - he took fufu and went ; | he reached river, | he came and saw

inline07 AGH - ozigue ; | do gua mwẹn ; | ọ ke gha de, | ọ na rhie | (?) okọ,
07 EDO - o͉zigwe ; | dogwame ; | o͉ke͉gade, | o͉narhie | iyoko,

inline08 ENG - ferryman ; | put me over ; | he came, | he took him | in canoe,

inline09 AGH - ọ ke gha gua ; | ọ wẹ ozigue ; | ọ ke ghee one,
09 EDO - o͉ke͉gagwe ; | o͉we͉zigwe ; | o͉ke͉gone,

inline10 ENG - be crossed river ; | he said to ferryman ; | he saw crocodile,

inline11 AGH - ọ ke rhie ẹrọmwọn, | ọga ematọn ; | ọ na ya su(?) one ;
11 EDO - o͉ke͉rhio͉ge͉lo͉mo, | o͉ge͉mato͉ñ ; | o͉na̯iaswone ;

inline12 ENG - he took spear of brass, | spear of iron ; | he shot crocodile ;

inline13 AGH - a ye éveva | o ya su one ; | ọ ke le(?) gha rrie ẹrinmwin ;
13 EDO - aie͉veva | o̯iyaswone ; | o͉ke͉legarie͉limi ;

inline14 ENG - he took all two, | he shot crocodile ; | he followed it, went to elimi ;

inline15 AGH - ọ na | Emigaheme, | ọ ke lele | do sẹ urho ọkhọkhọ ; | ọkhọkhọ | ọ na wẹ,
15 EDO - o͉na, | Emigaheme, | o͉ke͉le͉le | dosuruo͉xo͉xo͉ ; | o͉xo͉xo͉ | o͉nawę̀,

inline16 ENG - he, | Emigaheme, | followed it, | went to fowl gate ; | fowl | said,

inline17 AGH - ghẹ ya ; | ọ ke ya | ọka ; | ọ ke ya | ne ọkhọkhọ ; | ọ na wẹ,
17 EDO - geya ; | o͉keiya | o͉ka ; | o͉keiya | no͉xo͉xo͉ ; | o͉nawę̀,

inline18 ENG - "don't go" ; | he took | corn ; | he took it | for fowl ; | he said

inline19 AGH - gberra, | gha khian ; | ọ do sẹ ghee ẹwe ; | ọ ke (?) ikun ;
19 EDO - gbi͉ra, | gaxia ; | o͉dosoge͉wè; | o͉ke͉gwiku ;

inline20 ENG - pass, | go ; | he came reached goat ; | he took yam peelings ;

inline21 AGH - iyan ne ẹwe ; | ọ na wẹ (?) rhie ne, gha khian. | ọ ke gha khian;
21 EDO - iyane͉wé ; | o͉nawe͉wérhiene, gaxia. | o͉ke͉gaxia;

inline22 ENG - took for goat ; | he said, "goat take go." | he went ;

inline23 AGH - ọ ke do sẹ vbe uke(?) | ọ na rhie ema ; | rhie ne ; | gha khian ; | te u khian ?
23 EDO - o͉ke͉dosowuke ; | o͉narhiema ; | rhiene ; | gaxia ; | tuxia ?

inline24 ENG - he came to lame man ; | he took yams ; | take ; | go ; | you go ?

inline25 AGH - te u de ; | ọ ke do miẹ iye (?) ; | do, iye ; | do, ovbimwẹn ;
25 EDO - tude ; | o͉ke͉domieiyeno͉me ; | do, iye ; | do, owime ;

inline26 ENG - you come back? | he came saw old woman ; | hail, mother | hail, son

inline27 AGH - la | larre, ovbimwẹn ; | we rrie ; | i gie ẹrinmwin ; | mu egui ;
27 EDO - la | lare, owime ; | warie ; | i͉gie͉limi ; | mie͉gwi ;

inline28 ENG - walk | come, son ; | where do you go ; | I go Elimi ; | take tortoise ;

inline29 AGH - a gha wẹ digue ; | ghẹ digue ; | rhie egui | rhie ye otọ ;
29 EDO - agawe͉di͉gwe ; | ge͉digwe ; | rhie͉gwi | rhieyotǫ ;

inline30 ENG - if they say "kneel," | don't kneel ; | take tortoise | put it on ground ;

inline31 AGH - digue (?) ; | wa la ru ; | i su(?) one ;
31 EDO - di͉gweniale ; | walalu ; | iswone ;

inline32 ENG - kneel with it ; | what are you going to do ; | I shot crocodile ;

inline33 ENG - (i.e., on it.)

inline34 AGH - ọ rrie ẹrinmwin ; | i khian ya mu ; | gha rrie ; | ọ na khian ; | ọ gheghe(?) esu ;
34 EDO - o͉rie͉limi ; | ixia̯iyamu ; | garie ; | o͉naxia ; | o͉gegesu ;

inline35 ENG - it went to Elimi ; | I go take it ; | go ; | he went ; | he saw Esu ;

inline