00 ENG - EDO TEXTS. | 15

inline01 AGH - U ruẹse. | Uzẹbu wa hia | u kpọnmwẹn | iye mwẹn, | ya
01 EDO - Ulue͉seu. | Uze͉buwá̯i̽hia | ukp̠o͉me | iyeme, | iya

inline02 ENG - Thank you. | All Uzebu thank | for me ; | my mother, | go

inline03 AGH - u kpọnmwe.n; | etẹn mwẹn we hia | u kpọnmwẹn. | Ọ na gha khian,
03 EDO - ukp̠o͉me ; | e͉te͉mewá̯i̽hia | ukp̠o͉moeme. | O͉nagaxia,

inline04 ENG - thank for me | all relatives | thank for me. | He went,

inline05 AGH - ọ na do sẹ ẹguae ; | u ruẹse wegbe mwẹn. | Ọba na ọ ye ivie nẹ,
05 EDO - o͉nadose͉gwa̯i ; | o͉lue͉sewegbeme. | O͉banao̯ii͉viene,

inline06 ENG - he went to palace ; | you do well for me. | King gave him beads,

inline07 AGH - ọ na ye ukpọn nẹ, | ọ ke ye ẹmila nẹ, | ọ na ye emwin hia nẹ ; | ọ na wẹ wa gha re ẹzọmo.
07 EDO - o͉na̯iukpo͉ne, | o͉keye͉milane, | o͉na̯ie͉mihiane ; | o͉nawe͉wagale͉zo͉mo.

inline08 ENG - cloth, | cows, | things of all sorts ; | he said you "eat"

inline09 ENG - Ezomo.

inline10 ENG - IIIA. [Second Version.]

inline11 AGH - Ẹmigaheme | ne iho imà ru ;
11 EDO - E͉migaheme | nihomalu ;

inline12 ENG - Emigaheme | [things tire me which our company does] ;

inline13 AGH - ọ ke viọ ẹvbẹe enẹ ; | ọ viọ ne ọba ; | viọ ẹvbẹe na mwẹn
13 EDO - o͉kevie͉vene͉ ; | o͉vio͉no͉ba ; | vie͉vename

inline14 ENG - he took four kola ; | he gave it to the king ; | hold this kola for me

inline15 AGH - ẹdẹ ne i gha bẹghe miẹ iku ; | a gha viọ ba mwẹn ya ru ẹrinmwin.
15 EDO - e͉de͉niabe͉miku ; | age͉viobameyalue͉limi.

inline16 ENG - day I go look for dash ; | to take with me sacrifice to Elimi

inline17 AGH - ọ na dẹ ọkpa ; | ọba na wẹ re ; | ọ na wẹ ẹzọmo ; | hoẹmwẹn ;
17 EDO - o͉nado͉kpa ; | o͉banawęle͉ ; | o͉nawe͉zo͉mo ; | hoe͉mi ;

inline18 ENG - He buys cock ; | the king said ; | he said Ezomo ; | fine things ;

inline19 AGH - nọ wegbe | nọ rue. | Ẹzọmo | ọ na wẹ (?) | ọ na wẹ re
19 EDO - no͉wi͉gbe | no͉luwe. | Ezo͉mo | o͉nawęle͉hé | o͉nawe͉le

inline20 ENG - who is strong | does it. | Ezomo | said all right ; | he said

inline21 AGH - ya mu izigha rre | vbe ẹgbo ; mu izigha ree ; | ọ ke gha khian ;
21 EDO - yamwi͉zigare | be͉gbo ; | mwi͉zigare ; | o͉ke͉gaxia ;

inline22 ENG - go bring murderer | in forest ; | bring murderer ; | he went ;

inline23 AGH - ọ sẹ evba ; | ọ rhie evbaakue ; | do khue ; | ka khue ; | ọ ke khue ;
23 EDO - o͉seva ; | o͉rhievaxwe ; | doxwe ; | kaxwe ; | o͉ke͉xwe ;

inline24 ENG - he got there ; he took soap ; come wash ; wash first; he washed;

inline25 AGH - do (?) khue uwẹ, | izigha ; | ọ na rhie evbaakhuẹ ; | ọ ke ya gha khuẹ ;
25 EDO - dovexwowe, | i͉ziga ; | o͉narhievaxwe ; | o͉keyagaxwe ;

inline26 ENG - come wash yourself, murderer ; | he took soap ; | he went to wash ;

inline27 AGH - ọ na mu irri ; | ọ ke gba obọ ; | ọ na rhie gha re Ẹdo gie ọba ;
27 EDO - o͉namwi͉ri ; | o͉ke͉gbalobǫ ; | o͉narhiegarE͉dogio͉ba ;

inline28 ENG - he took rope ; | he tied his hands ; | he took him to Edo to the king ;

inline29 AGH - ọba na gha de ; | ọ na wẹ : | u rre nẹ ? | i rre nẹ ;
29 EDO - o͉banagade ; | o͉nawę̀ : | urene͉hi ? | i͉rene͉ ;

inline30 ENG - king came ; | he said : | You have come ? | I have come ;

inline31 AGH - i mu ; | i mu ren uwu ẹgbo. | O! | okpia u khin.
31 EDO - imu ; | imwę̀ uwe͉gbo. | O ! | okwiaxu.

inline32 ENG - I caught him ; | I caught him inside bush. | O ! | you are a man.

inline33 AGH - Ọba na wẹ | i ya ruẹse(?) ; | Ẹzọmo : | ọ ma sẹ ; | ọ na wẹ re
33 EDO - O͉banawè | iyalue͉le͉se ; | Ezo͉mo : | o͉mase ; | o͉nawe͉le

inline34 ENG - King said | I go dash him ; | Ezomo : | not enough ; | he said

inline