00 ENG - 14 | EDO TEXTS.

inline01 AGH - Ọ na gha re. | Ọ na gha sie(?) ; | ọ mwẹẹn vbe (?) ; | ọ na mwẹẹn rre die ẹdo.
01 EDO - O͉nagale. | O͉nagasie ; | o͉mwe͉bevulu ; | o͉namwe͉redie͉do.

inline02 ENG - it ate it. | He pulled it ; | he held the rope ; | he brought it to Edo.

inline03 AGH - Ọ ghi sẹ ẹdo, | ọ na wẹ ọmada ; | lahọ, | tuẹ ye imẹ ;
03 EDO - O͉gise͉do, | o͉nawo͉mada ; | lahǫ, | tueyime ;

inline04 ENG - When he reached Edo ; | he said to Omada ; | I beg, | salute him

inline05 ENG - for me ;

inline06 AGH - i mu rẹn rre ; | khama ọba ; | do miẹ mwẹn aro. | "E" | ọba na ree : "Do"
06 EDO - imwe͉re ; | xamo͉ba ; | domie͉malo. | "E" | o͉banare : "Do"

inline07 ENG - I bring it ; | tell king ; | come see my face. | "E" | king came : "do"

inline08 AGH - u mu rẹn rre ? | "Eo." | Okpia u khin, | ọ na wẹ ; | i gha ruẹse(?).
08 EDO - umwe͉re ? | "Eo." | Okwia̯uxi, | o͉nawę̀ ; | i͉galue͉se.

inline09 ENG - Do you bring it ? | Yes. | You are a man, | he said ; | I go dash you

inline10 AGH - Ẹzọmo | ọ we ghe. ruẹse(?). | ọ ma sẹ. | Vbe (?) ?
10 EDO - E͉zo͉mo | o͉węgelue͉le͉se. | o͉ma̯ise. | Bo͉rǫ ?

inline11 ENG - Ezomo said | "Don't dash him. | Not enough." | Why not ?

inline12 AGH - Osege(?) eha | ne ọ sẹ imẹ ; | ọ ma sẹ ne a ya ruẹsẹ(?) ?
12 EDO - Osege eha̽ | no͉sime ; | o͉ma̯isena̯iyalue͉le͉se ?

inline13 ENG - Tasks three | which he does for me ; | Not enough to dash for ?

inline14 AGH - A te guan ọkpa | a rhie(?) eva lẹẹ ke uzebu de
14 EDO - Ate͉gawalo͉kp̠a | a͉rhievale͉kuze͉bude

inline15 ENG - As they were speaking alone | two men ran from Uzebu come

inline16 AGH - Ẹzọmo larre ; | erhẹn ọ giẹn owa : | Ẹzọmo larre. | Ọ na gha khian ;
16 EDO - E͉zo͉mo lare ; | e͉rhe ogio͉lowa : | E͉zo͉mo lare. | O͉nagaxia ;

inline17 ENG - Ezomo come ; | fire burns your house ; | Ezomo, come. | He went ;

inline18 AGH - ọ ghi de erhẹn giẹn owa. | Ọ na wẹ | (?)
18 EDO - o͉gide erhe͉giowa. | O͉nawę̀ | iwinaga eluona

inline19 ENG - when he came, fire burnt his house. | He said : | what can I do with

inline20 AGH - (?) ? | (?) ; | ọ na de fi erhẹn ; | Ẹzọmo na giẹn.
20 EDO - a̯ihi ? | Ulegawu ; | o͉nadefie͉rhe ; | E͉zo͉monagio͉.

inline21 ENG - all this ? | he said he would die ; | he fell in fire ; | Ezomo burnt.

inline22 AGH - Iran eva nii ka (?) rre | ẹkpo ne ẹrẹ | a na we gie ne a khama ọba :
22 EDO - Inawevanika̯ive͉re | e͉kbone͉le | anawagienaxamo͉ba :

inline23 ENG - Those two men who first came | the time to-day ; | they send them | tell

inline24 ENG - king :

inline25 AGH - Ẹzọmo giẹn (?). | Vbe a ghi ru ? | "M" | Vbọ ghi ru
25 EDO - E͉zomogyuwa. | Bagagi͉̽lue ? | "M" | Bo͉gi͉̽lue

inline26 ENG - Ezomo is burnt. | What can I do ? | "M" | What did he do

inline27 AGH - ne ọ na giẹn wa ? | Ẹzọmo ọ de owa wa giẹn ; | ẹ i mwẹẹn emwin rhọkpa ;
27 EDO - nonagiwa ? | E͉zo͉mo o͉dowawagio͉ ; | e͉gime͉mero͉kp̠a ;

inline28 ENG - before he burnt ? | Ezomo met his house burning ; | I have nothing ;

inline29 AGH - ẹtin gha wa wu ; | ọ na de fi erhẹn ; | ọ na (?) giẹn ; | Ẹmigaheme, lare ;
29 EDO - etinogawawu ; | o͉nade͉fie͉rhe ; | o͉nawiga ; | E͉migaheme, lare ;

inline30 ENG - so he died ; | he fell in fire ; | he burnt ; | Emigaheme come ;

inline31 AGH - ke ẹrẹ gha khian | vbọ ghi(?) Ẹzọmo ; | ẹmila, | ẹwe, | ọkhọkhọ, | ukpọn,
31 EDO - ke͉le͉gaxia | wogi E͉zo͉mo ; | e͉mila, | e͉we, | o͉xo͉xo͉, | ukmo͉ñ,

inline32 ENG -

inline33 ENG - from to-day on | you are Ezomo ; | cattle, | goats, | fowls | cloth,

inline34 AGH - iyan, | Uzẹbu, | akẹnni, | i gha viọ ; | ya ru (?) Ẹzọmagmọ.
34 EDO - inya, | Uze͉bu, | ake͉ni, | igavio͉ ; | yaluwE͉zo͉magmo͉.

inline35 ENG - yams, | Uzebu, | ivory, | I give ; | to sacrifice to Ezomagma.

inline