00 ENG - EDO TEXTS. | 13

inline01 AGH - Rhie gie ehẹnbuda | tama ovbi mwẹn : | usẹ gbe mwẹn ;
01 EDO - Rhie͉gehe͉nbuda ; | tamowime : | uso͉gbeme ;

inline02 ENG -

inline03 ENG - Take it give to Ehenbuda ; | say to my son : | I am poor ;

inline04 AGH - ẹ ghi mwẹ emwin rhọkpa | Ọ na gha khian | ọ na do sẹ ẹzẹ ; | ọ na tie oziguẹ ;
04 EDO - e͉gi͉memiro͉kp̠a. | O͉nagaxia | o͉nadose͉ze ; | o͉natio͉zigwe ;

inline05 ENG - I have nothing. | He went | he reached river ; | he said to ferryman;

inline06 AGH - do gua mwẹn ; | ọ ke ghi gua ; | oziguẹ na wẹ re :
06 EDO - dogwame ; | o͉ke͉gi͉gwa ; | o͉zigwenawe͉le :

inline07 ENG - put me over ; | when he put him over ; | ferryman said :

inline08 AGH - one vbo. | Ọ rre uhunmwun ke ẹzẹ ; | do ghee ọre ;
08 EDO - onewǫ. | O͉ruhumuke͉ze ; | dogo͉le ;

inline09 ENG - where's the crocodile. | It is on the top of the bank ; | look at it ;

inline10 AGH - ọ na do mu one ; | ọ na gua khian ; | ọ na do gua ye otọ ; | "i ye ẹrinmwin ;
10 EDO - o͉nadomone ; | o͉nagwaxia ; | o͉nadogwa̯iyotǫ ; | "iye͉li͉mi ;

inline11 ENG - he took crocodile ; | he crossed ; | he reached land ; | "I went to Elimi ;

inline12 AGH - i rre nẹ ye ẹvbo" ; | ọvbokhian. | "E" | ọ na mwẹẹn(?) a rrie ẹdo.
12 EDO - ireneye͉wo" ; | o͉boxia. | "E" | o͉namwarie͉do.

inline13 ENG - I have come to this country" ; | "Welcome." | "E", | he took it go to

inline14 ENG - Edo.

inline15 AGH - Ọ na do die ne ẹdo ; | iye wẹ ẹre lo ovbi mwẹn,
15 EDO - O͉nadodine͉do ; | iyewe͉lelowime,

inline16 ENG - He reached Edo [Benin City] ; | mother said : welcome, my son,

inline17 AGH - okuo i gha gbe uwẹ. | ọ na wẹ : | khamaa ọba, | i rre ;
17 EDO - o͉kwo̯igagbwe. | o͉nawę̀ : | xamo͉ba, | i͉re ;

inline18 ENG - war does not kill you. | He said : | tell the k!ng, | I come ;

inline19 AGH - ọ na khamaa ọba ; | ọba na gha de ; | ọ na wẹ do ko ;
19 EDO - o͉naxamo͉ba ; | o͉banagade ; | o͉nawędoko ;

inline20 ENG - they told king ; | king came ; | he said, "Hail, friend" ;

inline21 AGH - ọ na wẹ gha ruẹse(?). | Ẹzọmo na wẹ | ghẹ (?).
21 EDO - o͉nawegalue͉se. | E͉zo͉mo͉nawę̀ | gebeluwe͉le͉se.

inline22 ENG - he said, "I go dash you." | Ezomo said : | don't dash him.

inline23 AGH - Ọ na wẹ ẹzọmo : | (?) ; | Ọ na wẹ | te i (?) ọ ma (?).
23 EDO - O͉nawe͉zo͉mo : | giaha̯ime͉ ; | O͉nawę | tilue͉le͉se o͉mahe͉se.

inline24 ENG - He said to Ezomo : | be silent ; | he said : | I dash him but not yet.

inline25 AGH - Amigo(?) ọ rre uhunmwun okẹdo ; ya mwẹn rre. | Ẹ ghi khẹẹ(?) gberra odẹ,
25 EDO - Amigo o͉ruhumoke͉do ; | yamwere. | E͉gixe͉gbiraode,

inline26 ENG - Bull is on Okedo ; | fetch it. | If he does not let (you) pass

inline27 ENG - (the road)

inline28 AGH - mu rẹn rre ; | i họn (past), | i khian. | Ọ na sẹ owa | iye | avbe giẹ mwẹn,
28 EDO - mwere ; | iho̯i, | i͉xia. | O͉nasowa | iye | awegie͉me,

inline29 ENG - bring it ; | I hear, | I go. | He reached house ; | mother | they send me,

inline30 AGH - "aha" gha khian ; | te u yo, | te u de. | I hon (past). | (?)
30 EDO - "aha" gaxia ; | tuyo, | tude. | Iho̯i. | Ye͉gbovu

inline31 ENG - "aha" go ; | you go, | you come back. | I hear. | Go get bag of ovu

inline32 AGH - ikun | mu gha khian ; | rhie umwẹn. | Ọ na gha khian ; | ọ ghi sẹ evba,
32 EDO - iku | mugaxia ; | rhiume. | O͉nagaxia ; | o͉gisewa,

inline33 ENG - and yam peelings ; | take it go ; | take salt. | He went, | he got there,

inline34 AGH - amigo gberra vbe odẹ, | ọ mu ikun, | ọ mu ovu ; | gha re
34 EDO - amigo̯igiagbi͉rawode, | o͉miuku, | o͉miovu ; | gale

inline35 ENG - when bull met him on road, | he took yam peelings, | he took ovu ; | eat.

inline