00 ENG - EDO TEXTS. | 9

inline01 AGH - ọ fie kua. | Ọ na mwẹẹn ẹwe, | ọ na gbe, | ọ na de(?) esagiẹn,
01 EDO - o͉hie͉kwa. | O͉namwe͉wé, | o͉nagbe̽, | o͉nadesa̽gie,

inline02 ENG - it throws it away. | She took goat, | she killed it, | she took its blood,

inline03 AGH - ọ ke emwin uko ; | ọ na mu nẹ ; | ọ na gha khian ;
03 EDO - o͉ke͉mwiuku ; | o͉namune ; | o͉nagaxia ;

inline04 ENG - she put it in calabash ; | she gave it to him ; | he went ;

inline05 AGH - ọ ke do die(?) ne odẹ | vbe ọ ghi sẹ odẹ, | esagiẹn
05 EDO - o͉ke͉dodi͉node | wogi͉sode, | e͉sa̽gie

inline06 ENG - he came and reached road ; | When he reached road, | blood

inline07 AGH - ọ ke (?) vbe opia | ọ sanmwẹn (past) ye egbe ; | ọ na gha khian ; | ọ ghi miẹ izigha
07 EDO - o͉ko̯io͉wopia | o͉sama̯iyigbe ; | o͉nagaxia ; | o͉gimi͉ziga

inline08 ENG - he took rub cutlass, | he threw for body ; | he went ; | he met murderer ;

inline09 AGH - ọ na wẹ do ; | ọ na wẹ gha nọ ? | Emigaheme ! | ọ na wẹ doo
09 EDO - o͉nawe͉do ; | o͉nawigano ? | Emigaheme ! | o͉nawe͉do

inline10 ENG - he said "Hail" ; | he said "who is that" ? | Emigaheme ! | he said

inline11 AGH - doo ko(?), | ọ wẹ hẹẹ. | Ọ na wẹ | tuẹ mwẹn | Ọ na wẹ (?)
11 EDO - doko, | o͉węhe. | O͉nawę̀ | tue͉me | O͉nawęti͉tua.

inline12 ENG - "do, friend," | he said "yes." | He said | "salute me," | he said I salute

inline13 ENG - (murderer) you.

inline14 AGH - Ọ na rhie ẹre sẹ agọ ; | larre. | Ọ na gha khian, | ọ ghi sẹ evba,
14 EDO - O͉narhiele͉sago ; | la͉re. | O͉nagaxia, | o͉giseva,

inline15 ENG - He took him to bush house ; | come | He went, | he got there,

inline16 AGH - ọ na wẹ : | tota, | ọ ke tota. | Ọ na wẹ rri emwin ?
16 EDO - o͉nawę̀ : | tota, | o͉ke͉tota. | O͉nawurie͉mi ?

inline17 ENG - he said : | sit down, | he sat down. | He said "You don't eat ? "

inline18 AGH - ọ na wẹ rẹn gha re ; | ọ na wẹ : | ne a ya hkuẹ ; | ọ na wẹ hẹẹ ;
18 EDO - o͉nawęle͉gale ; | o͉nawę̀ : | na̯iaxwe ; | o͉nawęhe ;

inline19 ENG - He said he would eat ; | he said | let us wash, | he said yes ;

inline20 AGH - ọ na ghi sẹ ẹzẹ, | ghagha(?) kaa khuẹ ? | Emigaheme ! | ọ wẹ khuẹ ;
20 EDO - o͉nagise͉ze, | gagakaxwe ? | Emigaheme ! | o͉we͉xwe ;

inline21 ENG - he reached river, | who washes first ? | Emigaheme ! | he said : wash ;

inline22 AGH - miẹ evbaakhuẹ | ọ rree | ne i ghi khuẹ se(?) ; | ọ na wẹ hẹẹ ;
22 EDO - mie͉vaxwe | o͉reli | ni͉gixwese ; | o͉nawęhe ;

inline23 ENG - take soap | it's long | since I washed ; | he said all right ;

inline24 AGH - ọ ke ghi khuẹ, | ọ na mwẹẹn(?) evbaakhuẹ | ọ na mwẹẹn(?) ne izigha na
24 EDO - o͉ke͉gi͉xwe, | o͉namwe͉vaxwe | o͉namwe͉ni͉zigana ;

inline25 ENG - when he washed, | he took soap ; | he took it gave to murderer ;

inline26 AGH - ọ (?) evbaakhuẹ (?) aro | ẹ ghi dẹghe odẹ(?) | ọ na de fi ẹzẹ ;
26 EDO - o͉yevaxwelalo | e͉gide͉gode ; | o͉nade͉fie͉ze ;

inline27 ENG - he rubbed soap in his eyes | he did not see ; | he fell into river ;

inline28 AGH - ọ na mu vbe otọ ; | ọ na gba (past) | ọ na rhie gha de ;
28 EDO - o͉namwebotǫ ; | o͉nagba̯i, | o͉narhiegade ;

inline29 ENG - he put him down ; | he tied him ; | he took him away ;

inline30 AGH - ọ ghi sẹ agọ | ọ na wẹ | u (?) iyan | u ma ghi re ?
30 EDO - o͉giso͉go | o͉nawę̀ | u̽dinya | u̽magi͉le ?

inline31 ENG - when he reached bush house, | he said | you don't eat yams, | don't you eat?

inline32 AGH - U ma ghi rri iyan, | akhe ivie | akhe ika
32 EDO - Umagi͉rinya, | axivie, | axe͉ka

inline33 ENG - If you don't eat yams, | pot of beads, | pot of square beads,

inline34 AGH - akhe igho(?) ; | u ke do viọ ; | ọ (?)
34 EDO - axigo ; | uke͉dovio͉ ; | o͉dalo͉li ;

inline35 ENG - pot of cowries ; | you come take all ; | he packed them ;

inline