00 ENG - 6 | EDO TEXTS.

inline01 AGH - i ma ghi miẹ Iya ; | vbọ ghi rrie | vbe owa na ? | I ya gualọ(?) ẹre ;
01 EDO - i͉magi͉mie Iya ; | bo͉gi͉rie | wowana ? | Iahue͉le ;

inline02 ENG - I don't see Iya ; | Where did she go | in this house ? | I go look for her ;

inline03 AGH - ọ ke gha gualọ(?) ẹre ; | ọ gha die ẹki ; | ọdọ ;
03 EDO - o͉ke͉gahue͉le ; | o͉gadie͉ki ; | o͉do͉ ;

inline04 ENG - he went and looked ; | he went to market ; | her husband ;

inline05 AGH - u ma miọẹ vbe ẹki | Iya, vbe (?) | ọduẹki(?).
05 EDO - umamiowe͉ki | Iya, bo͉g' iye, | o͉le͉xe͉.

inline06 ENG - Did you not see her in market ; | Iya which side, | trader.

inline07 AGH - (?) na wẹ | a ma ma miọẹ ; | (?) ;
07 EDO - Ey̯enawę̀ | amamamioi ; | iyowo͉li ;

inline08 ENG - Market people said | we didn't see her ; | they were sorry ;

inline09 ENG - (Traders)

inline10 AGH - i họn ; | ọ na gha khian ; | ọ ke gha (?) ; | ọ zẹ (?),
10 EDO - iho̯i ; | o͉nagaxia ; | oke͉gahue͉le ; | o͉zehue͉le,

inline11 ENG - I hear ; | he went ; | he looked ; | he kept on looking,

inline12 AGH - ọ ma miọẹ ; | (?) oghian mwẹn, | i ma ghi miẹ ọvbokhan mwẹn ;
12 EDO - o͉mamio̯i ; | o͉sogiame, | i͉magi͉miawoxame ;

inline13 ENG - he did not see her ; | Oh, my enemy, | I don't see my wife ;

inline14 AGH - vbe i a gha ru ? | "M" (?) | i (?) i miẹ uhunmwun iya ; | i ma ghi miẹ
14 EDO - wiagalue ? | "M" gǫ̽leo | ihe͉gimieuhumiya ; | i͉magi͉mie

inline15 ENG - what I go do ? | "M" look ; | at last I see Iya's head ; | I don't see

inline16 AGH - iku ẹre ; | vbọ (?) | (?) | u ma miọẹ ?
16 EDO - ikwe͉le ; | bo͉hue͉le | o͉lihona ; | uma̽mio̯i ?

inline17 ENG - her body ; | where to look for it ? | I find it now, | you don't see it ?

inline18 AGH - ma he miọẹ ; | i he ghi(?) miọẹ ; | i rhie ẹre | ọ ke ghi rhie gha de owa ;
18 EDO - mahi̽mio̯i ; | ihe͉gi͉̽mio̯i ; | i͉rhiele | o͉ke͉girhiegadeowa ;

inline19 ENG - We see it ; | I have looked till I'm tired ; | I take it. | He took it home ;

inline20 AGH - vbe a gha ru uhunmwun | Iya ? | i gha ree ; | i gha ree
20 EDO - bia͉galu̽humu | Iya ? | igale͉le ; | i͉gale͉le

inline21 ENG - What shall I do with head | of Iya ? | I bury it ; | when I go bury it,

inline22 AGH - ẹkpẹtin ayọn | i gha ya ree ; | wa lahọ wa do gu mwẹn i do ree ;
22 EDO - e͉kpe͉ti a̯inyo | i͉ga̯ia le͉le ; | walahǫ wadogum i͉dole͉le ;

inline23 ENG - box of gin | I take bury it ; | I beg you follow me bury her ;

inline24 AGH - ma họn ; | ma gha gu wẹ ree Iya ; | vbe uwa gha ree yi ?
24 EDO - maho̯i ; | magagwe͉le͉le͉ (ua) Iya ; | bwa̯igale͉leyi ?

inline25 ENG - we hear ; | we go follow you bury Iya ; | What you go take bury her ?

inline26 AGH - ẹwe, ọkhọkhọ, ekita, egwi, ẹmila nọkhua. | Viọ ẹre ne a ya gu mwẹn ree ;
26 EDO - e͉wé, o͉xo͉xo͉, e͉kita, e͉gwi, e͉mila no͉xwa. | Vio͉re na̯iagbume͉le͉le ;

inline27 ENG - goat, fowl, dog, tortoise, cow big. | Bring come follow me

inline28 ENG - bury ;

inline29 AGH - ma họn ; | akhuẹ ma gha ree ? | ọ ke gbe ; | wa do gu mwẹn rri ọre.
29 EDO - maho̯i ; | axwe͉magale͉le ? | o͉ke͉gbe ; | wadogume(i)rio̯i

inline30 ENG - we hear ; | to-morrow we bury her ? | he killed ; | come follow me eat.

inline31 AGH - ma họn ; | iran na viẹ ; | iran ke ghi tota ; | a wa gha da ayọn ;
31 EDO - maho̯i ; | i͉nanavie ; | ake͉gi tota ; | awagada̯inyǫ ;

inline32 ENG - we hear ; | they wept ; | they sat down ; | they drank palm wine ;

inline33 AGH - a na gha rri ẹvbẹe ; | a na gha rri ẹwe; | a na gha rri awa ; emwin hia ne (?) ree
33 EDO - anagairievei ; | anagairie͉wé ; | anagaliawa ; | e͉mi̽hiana̯iaile͉le

inline34 ENG - they ate kola ; | they ate goat ; | they ate dog ; | all that they took

inline35 ENG - to bury her

inline