00 ENG - 4 | EDO TEXTS.

inline01 AGH - ọ na sẹ ọgua le(?) ; | ọ na ye obọ rhanmwẹn (+past); | ọ ghi (?) ọ ghaa
01 EDO - o͉no͉sagwale ; | o͉no̯iobo͉rhamo̯i ; | o͉gigo͉mo͉gai ;

inline02 ENG - he reached room ; | he took hand touch ; | when he felt it hot,

inline03 AGH - ọ na wẹ banbaan | o rọ kpa vbe emwan ; | ọ ghi tọn nekherhe ;
03 EDO - o͉nawębaba | o͉lo͉kpawema ; | o͉gito͉ne͉xe͉re ;

inline04 ENG - he said just now | he got up here ; | he dug a little more,

inline05 AGH - ọ na bẹghe ẹrhunrhunmwun ẹre ; | ọ na mwẹẹn ẹre ẹrhunrhunmwun ; | ọ ke yuo (?) obọ ;
05 EDO - o͉nage͉ge͉rhurhume͉le ; | o͉namwe͉le͉rhurhumu; | o͉keyuyolobǫ ;

inline06 ENG - he saw his tail ; | he caught at the tail ; | it came loose in his

inline07 ENG - hand

inline08 AGH - ọ ke lẹẹ fua ; | ọ na rhie ẹrhunrhunmwun ẹre ; | ọ na ke zẹ ekhae vbe ọre
08 EDO - o͉ke͉le͉fwa ; | o͉narhie͉rhurhume͉le ; | o͉nake͉zekawo͉li ;

inline09 ENG - it ran away ; | he took its tail ; | he took sand from his track,

inline10 AGH - ọ na zẹ ekhae (?) ; | ọ na gba (?) ; | ọ na gha rrie owa ;
10 EDO - o͉naze͉kubo͉le ; | o͉nagba͉la̯iyoko ; | o͉nagariowa ;

inline11 ENG - he took sand from fore feet ; | he tied it in a leaf ; | he went home ;

inline12 AGH - ọ ghi sẹ owa | ọ na mu uwawa ne a kpe, | ẹrhunrhunmwun ofẹn ;
12 EDO - o͉gisowa | o͉namwawuwanakpe, | e͉rhurhumofe͉ni ;

inline13 ENG - when he got home, | he took pot, washed it, | tail of the rat

inline14 AGH - vbe ekhae ne ọ zẹ, | ọ na mu iran ye uwawa ; | ọ na ranmwẹn ẹre ; | ọ na mu ẹre ;
14 EDO - be͉xa̯ino͉ze, | o͉nameyowawa ; | o͉nalamo̯i ; | o͉namwe͉li ;

inline15 ENG - and sand he had picked, | he put them in pot ; | he fried it ; | he took it ;

inline16 AGH - ọ na rrie ọre ; | ọ na tota. | Azualẹgelẹgexire ; | ọ na wẹ
16 EDO - o͉nario̯i ; | o͉narota. | Azuale͉gele͉gexi͉re ; | o͉naw'

inline17 ENG - he ate it ; | he sat down. | When Azualegelege came ; | he said,

inline18 AGH - ofẹn ẹrẹ ; | u kue gbe ? | ọ na wẹ ọ ma gu mwẹn gbe ;
18 EDO - ofele͉le ; | ukwe͉gbe ? | o͉nawo͉magume͉gbe ;

inline19 ENG - rat to-day ; | did you kill it ? | he said, it did not let me kill it ;

inline20 AGH - ọ na wẹ u kpa khere ; | i na miọẹ | i wẹ ne i muẹ,
20 EDO - o͉nawukpaxi͉re ; | inamioi | iwinimwe,

inline21 ENG - he said, you had gone small ; | I saw it | I said ; let me catch it,

inline22 AGH - ẹrhunrhunmwun ẹre | ọna yuo vbe obọ ; | ọ na zẹ ekhae vbe owẹ ọre
22 EDO - e͉rhurhume͉le | o͉na̯iuwobo͉ ; | o͉nazexuwo͉le

inline23 ENG - his tail | loose for my hand ; | he took sand from fee

inline24 AGH - vbe ikpihianbọ(?) ọre, | i na gbalọ ẹre ye oko ; | i ghi sẹ owa ; | i ghi ranmwẹn ẹre,
24 EDO - biku͉mbo͉le, | inagbaleyoko ; | igisowa ; | i͉girane͉le,

inline25 ENG - from hands ; | I put it in parcel ; | I came home ; | I fried and ate it,

inline26 AGH - ọ na wẹ uwawa ne u ya gha (?) vboo; | ọ na wẹ ghe ọre emwa(?) ;
26 EDO - o͉nawawawanuyagamo̯iwo ; | ǫnawe͉go͉lewa ;

inline27 ENG - he said where is pot you take fry it ; | he said look it ;

inline28 AGH - Azualẹgelẹgelamu ; | ọ na sẹ amẹ kpeghe ;
28 EDO - Azuale͉gele͉gelamu ; | o͉nasame͉kpoge ;

inline29 ENG - Azualegelege went take it ; | he took water to wash it and shake it ;

inline30 AGH - ọ na mu(?) ayọn(?).
30 EDO - o͉namumo.

inline31 AGH -
31 EDO - he drank it.

inline