Page-161-R

ɔgɛʋ̃ɛ [ ˩ \ ˩ ] a tree, Barteria nigri-
    tiana or fistulosa; grows very
    high, killing all the surrounding
    trees (v. akuobisi [ ˩ \ ˩ ˩ ]).
    
ɔgɛzu [ ˩ ˩ ˩ ] another expression for
    orhɔʋ̃ɛ [ ˥ \ ˩ ] “guinea-fowl”;
    uxĩ-ɔ̃gɛzu ɽa [ ˥ ˦ ˦ ˩ ˩ ˩ ] are you
    selling a guinea-fowl?
    
ɔgiodɛ [ ˩ ˩ ˩ ] (1) guide. (2) leader:
    ringleader; ɣa ɣiɽ-ɔgiodɛ ʋ-uwa-
    veva [ ˥ ˦ ˩ ˩ ˩ ˥ ˩ ˩ ˥ ] who was the
    leader of you two? cf. gie 1 [ / ],
    odɛ [ ˩ ˥ ], igiodɛ [ ˩ ˩ ˩ ].
    
ɔgiɔɽɔ [ ˩ ˥ ˥ ] a big chain; imu‿ɛ̃
    y-ɔgiɔɽɔ [ ˩ ˥ ˦ ˩ ˥ ˥ ] I put him in
    chains; v. eɣã [ ˥ ˩ ] (small chains);
    cf. Jekri ɔgiɔrɔ [ ˩ ˥ ˥ ].
    
ɔgiɔʋ̃a [ ˩ ˩ ˩ ] a man who laughs at
    somebody; cf. giɛ [ ˥ ], ɔʋ̃a [ ˩ \ ];
    (in a proverb).
    
ɔgɔ [ ˩ ˥ ] bottle; kp-ɔgɔ ni n-
    iyas-amɛ [ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˩ ] “wash that
    bottle for me that I may take it
    to draw water” (kpe [ ˥ ], sa [ ˥ ]).
    
ɔgɔ [ ˩ ˩ ] (1) the raffia, “bamboo”,
    Raphia vinifera; ɔgɔ na m-iɽewe
    [ ˩ / ˩ ˥ ˥ ˩ ] this raffia bears ( [ ˥ ])
    iɽewe [ ˥ ˥ ˩ ] (its seed). (2) a palm
    wine: latex from the top of
    Raphia vinifera (the tree is not
    felled); v. exwɛxwɛ [ ˩ ˥ ˦ ], udĩ-
    uxuʋ̃u [ ˩ ˥ ˩ ˩ ˩ ], ikpo [ ˥ ˥ ], anyɔ
    [ ˩ ˥ ]; cf. Yor. ɔgɔrɔ [ ˩ ˩ ˩ ].
    
ɔgɔgɔ [ ˩ ˩ ˩ ] crest (on the head);
    ɔgɔg-ɔkpa [ ˩ ˥ ˩ ˩ ] cock’s crest; v.
    etɔɣɔtɔɣɔ [ ˩ ˩ ˥ ˩ ˩ ].
    
ɔguãɛʋ̃ɛ [ ˩ ˩ ˩ ] “word-speaker”:
    speaker (not. any rank); cf.
    guã [ / ], ɛʋ̃ɛ [ ˩ ˩ ]; v. ɔtɛʋ̃ɛ [ ˩ ˩ ˩ ].
    
ɔguɔʋ̃adia [ ˩ ˩ ˩ ˩ ] (pl. e-) “stay-
    with-a-man”: personal servant;
    cf. gu [ ˥ ], ɔʋ̃a [ ˩ \ ], dia 1 [ ˥ ].
    
ɔgwa [ ˩ ˥ ] (1) a type of room in
    Bini houses which contains a
    mud couch and opens into an-
    other room (ikũ [ ˩ \ ] or ɛriɛ [ ˩ ˥ ])