Page-000-L

agɔ [ ˩ ˥ ] temporary settlement, e.g.
    for farming purposes, “camp”;
    cf. Yor. agɔ [ ˩ / ].
    
aɣɛ̃ [ ˩ ˩ ] mat for carrying things;
    v. eko [ ˩ ˥ ], oko 1 [ ˩ ˥ ].
    
akɔwe [ ˥ ˩ ˥ ] clerk; cf. Yor. akɔwe
    [ ˧ ˩ / ]; v. ɔgbẽbe [ ˩ ˩ ˩ ].
    
Akpɔlɔkpɔlɔ [ ˩ ˩ ˩ \ ˩ ] one of the
    Ɔba’s titles; cf. kpɔlɔ [ ˩ ˥ ] (?).
    
Ama [ ˩ ˥ ] one of the gods at the
    Ɛguae; v. ugie [ ˩ ˩ ].
    
amahekpol-ikpoleɣo [ ˥ ˥ ˥ ˩ ˩ ˥ ˦ (3-1) ] “the
    rubbish has not yet been swept
    (away)”: early morning.
    
asɛsɛ [ ˥ ˩ ˥ ] a very small bird.
    
bi [ ˥ ] [ / ] to be bent; cf. [ ˥ ].
    
de 2 [ / ] imperfect form of re [ ˥ ]
    “to come”.
    
d-ehiaɣa [ ˥ ˩ ˩ ] to become naught.
    
ebuluku [ ˩ ˩ \ ˩ ] loin-cloth.
    
Edɔhẽ [ ˩ ˩ ˥ ] a chief belonging to
    the Uzama [ ˩ ˥ ˩ ].
    
egbala [ ˥ ˥ ˥ ] name of part of the
    ceremony called isiokuo [ ˩ \ ˩ ].
    
eɣae [ ˩ ˥ ] act of dividing; cf. ɣae
    [ / ].
    
Ehɔlɔ N-eɽe [ ˥ \ ˩ ˥ ˥ ] a chief be-
    longing to the Uzama [ ˩ ˥ ˩ ].
    
ekabita [ ˩ / ˥ ˩ ] carpenter; cf. Engl.;
    v. onwina [ ˥ ˩ ˥ ].
    
elukuluku [ ˩ ˩ ˥ ˩ ˥ ] a disease of
    chickens; v. ugbadiyɛ [ ˩ ˩ ˩ ˩ ].
    
erhiɔ̃ [ ˩ ˥ ] eagerness; cf. orhiɔ̃ [ ˩ ˥ ];
    v. ʋ̃ɛ [ / ].
    
Esã [ ˥ ˩ ] the Ishan country.
    
ewaisɛ [ ˩ ˩ ˩ ]; cf. ɔwaisɛ [ ˩ ˩ ˩ ].
    
exaxa [ ˩ \ ˩ ] sign; v. gbe 1 [ ˥ ].
    
ezin [ ˩ \ ] (also ezĩ) gin; cf.
    ugbizin [ ˩ ˩ ˩ ].